F-gaaside märgistus

Alates 1. aprillist 2008 on kehtinud nõue, et F-gaase sisaldavaid jahutus-, kliimaseadmeid ja soojuspumpasid (v.a mootorsõidukitel paiknevaid kliimaseadmeid), tuletõrjeseadmeid, elektrijaotlaid ning fluoritud kasvuhoonegaaside mahuteid tohib turustada ainult sellisel juhul, kui nimetatud tooted on märgistatud vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EÜ) nr 1494/2007, millega kehtestatakse etikettide vorm ja täiendavad etiketistamise nõuded teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavatele toodetele ja seadmetele.

1. jaanuarist 2015. a jõustus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 517/2014, mille art 12 kehtestab nõuded märgistuse ja toote ja seadme kohta käiva teabe kohta. Tooteid ja seadmeid, mis sisaldavad või mille toimimiseks on vaja fluoritud kasvuhoone-gaase, ei lasta turule ilma märgistuseta. Märgistusnõudeid kohaldatakse üksnes järgmiste seadmete ja toodete suhtes:

 1. Jahutusseadmed
 2. Kliimaseadmed
 3. Soojuspumbad
 4. Tuletõrjeseadmed
 5. Elektrijaotlad
 6. F-gaase sisaldavad aerosoolmahutid, välja arvatud dosaatorinhalaatorid farmatseutiliste toimeainete manustamiseks
 7. Kõik F-gaaside mahutid
 8. Fluoritud kasvuhoonegaasidel põhinevad lahustid
 9. Orgaanilised Rankine’i ringprotsessid

8. detsembril 2015. a jõustus Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2068, millega kehtestatakse fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate toodete ja seadmete märgiste vorm ja millega tunnistati määrus (EÜ) nr 1494/2007 kehtetuks. Märgistus peab vastama uuele rakendusmäärusele hiljemalt 1. jaanuarist 2017. a.

Märgisel peab olema järgmine teave:

 1. et toode või seade sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase või et selle toimimiseks on kõnealuseid gaase vaja;
 2. asjaomaste fluoritud kasvuhoonegaaside tööstuslik tunnustatud nimetus või sellise nimetuse puudumise korral keemiline nimetus;
 3. alates 1. jaanuarist 2017 tootes või seadmes sisalduvate fluoritud kasvuhoonegaaside kogus väljendatuna massiga kg-des JA CO2 ekvivalendiga tonnides ning globaalse soojendamise potentsiaal (GWP)
 4. juhul kui seadmesse veel ei ole (ettenähtud kogust) fluoritud kasvuhoonegaase lisatud, siis on sildil tootmiskohas täidetud või seadme toimimiseks ettenähtud kogus kg-des ja CO2 ekvivalenttonnides, ja märgisel on koht kuhu märkida väljaspool tootmiskohta lisatud kogus ja summaarne kogus pärast lisamist.

Nimetatud teave tuleb lisada ka asjaomaste toodete ja seadmete kasutusjuhenditesse.

Toodete ja seadmete puhul, mis sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase globaalse soojenemise potentsiaaliga 150 või enam, lisatakse see teave ka reklaamis kasutatavatesse kirjeldustesse.

Märgis peab olema selle liikmesriigi keeles, mille turule see toode Euroopa Liidus esmakordselt viiakse. Juhul kui seade või toode lasti esmakordselt Euroopa Liidu turule Eestis, siis peab seadmele paneme eestikeelse märgise. Eestikeelse märgise nõue on samadel tingimustel kehtinud alates 1. märtsist 2013. a.

Märgise peab tootele (s.h mahutile) või seadmele kinnitama, kui see esimest korda Euroopa Liidu turule lastakse, st kui seadmetootja müüb selle turustajale või teisele isikule või kui importija laseb seadme vabasse ringlusse. Kui mõni suurem seade pannakse komponentidest objektil kokku ja hooldefirma täidab seejärel ainega, siis käsitletakse turustajana hooldefirmat, kes peab tagama seadme märgistamise.

Märgis peab olema selgesti loetav ja kustumatu ning paigutatud kas:

 1. fluoritud kasvuhoonegaasiga täitmiseks või nende kokkukogumiseks ette nähtud teenindusavade lähedale või
 2. toote või seadme sellele osale, mis sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase.

FOKA registris registreeritud seadme märgistussildile tuleb lisada seadme tähis, mille saab seadme registreerimisel.

Märgistussiltide näidised

I F-gaase sisaldava mahuti või seadme sildi näidis:
margis1

Seadmete puhul oleks korrektne märkida mass kg-des kahe kümnendkohaga.

Fluoritud kasvuhoonegaasidega paisutatud vahuga isoleeritud jahutus- ja kliimaseadmed ning soojuspumbad tähistatakse järgmist teksti sisaldava märgisega: „Fluoritud kasvuhoonegaasidega paisutatud vaht”.

NB! Hermeetiliselt suletud seadmel peab olema tootja poolt paigaldatud vastavasisuline silt.

II Eeltäitmata või täielikult täitmata seadme sildi näidis:
margis3

III Taasväärtustatud* või ringlussevõetud** fluoritud kasvuhoonegaasi sisaldava mahuti sildi näidis:
margis4

Taasväärtustamine* – kokkukogutud fluoritud kasvuhoonegaasi ümbertöötamine, et selle tööomadused oleksid samaväärsed puhta ainega, võttes arvesse selle ettenähtud kasutusotstarvet.
Ringlussevõtt** – kokkukogutud fluoritud kasvuhoonegaasi korduskasutamine pärast süvapuhastust.

Elektrijaotla ühe kambri märgistuse näidis, juhul kui selle lekkemäär aastas on tootja tehnilise spetsifikatsiooni kohaselt < 0,1%.
margis5

Paljude jaotlate märgistusel on lause: „Seade on hermeetiliselt suletud“, kuid see ei vasta tingimusele, et lekkemäär on <0,1% aastas (tootja tehnilise spetsifikatsiooni kohaselt). Muuhulgas viimane tingimus vabastab lekkekontrollist.

Lisaks

Kui fluoritud kasvuhoonegaasid on ette nähtud teatavaks kasutusotstarbeks vastavalt määruse (EL) nr 517/2014 artikli 12 lõigetele 6–12, lisatakse märgisele järgmine tekst:

 1. „100 % taasväärtustatud” või „100 % ringlussevõetud”: selliste taasväärtustatud või ringlussevõetud fluoritud kasvuhoonegaaside puhul, mis ei sisalda varem kasutamata fluoritud kasvuhoonegaase. Taasväärtustamise või ringlussevõtmisega tegeleva asutuse aadress hõlmab asutuse postiaadressi liidus;
 2. „Imporditud üksnes hävitamiseks”: hävitamiseks imporditud fluoritud kasvuhoonegaasikoguste puhul;
 3. „Üksnes otseseks mahtkogusena ekspordiks väljapoole ELi”: selliste fluoritud kasvuhoonegaasikoguste puhul, mida tootja või importija tarnib ettevõtjale otseseks mahtkogusena ekspordiks väljapoole liitu;
 4. „Üksnes sõjavarustuses kasutamiseks”: sõjavarustuses kasutamiseks ette nähtud fluoritud kasvuhoonegaasikoguste puhul;
 5. „Üksnes pooljuhtide tööstuses söövitamiseks/puhastamiseks”: pooljuhtide tööstuses söövitamiseks ja puhastamiseks ette nähtud fluoritud kasvuhoonegaasikoguste puhul;
 6. „Üksnes lähteainena kasutamiseks”: lähteainena kasutatavate fluoritud kasvuhoonegaasikoguste puhul;
 7. „Üksnes dosaatorinhalaatorite tootmiseks”: selliste fluoritud kasvuhoonegaasikoguste puhul, mis on ette nähtud farmatseutiliste toimeainete manustamiseks mõeldud dosaatorinhalaatorite jaoks.

Märgised paigutatakse määruse (EL) nr 517/2014 artikli 12 lõike 4 kohaselt ja võimaluse korral fluoritud kasvuhoonegaase sisaldaval tootel või seadmel juba olevate nimeplaatide või toote muude andmesiltide kõrvale.

NB! Ülaltoodud näidistel on ainult määrusest (EL) nr 517/2014 ja rakendusmäärusest (EL) nr 2015/2068 tulenevad nõuded. Nendele vastava märgistuse olemasolu ei muuda teistest õigusaktidest tulenevate märgistusnõuete kohaldamist, nt majandus- ja taristuministri 27.02.2015 määrusest nr 18 ja surveseadmete direktiivist 2014/68/EL, rahvusvaheliselt transporditavatele surveseadmetele direktiivist 2010/35/EL (vastavalt CE või pii-märgis). Veel tulenevad märgistusnõuded nt CLP määrusest (EÜ) nr 1272/2008 ja ADR nõuetest. Ohtlike jäätmete märgistamise nõuded on keskkonnaministri 29.04.2004 määruses nr 39.