Kvaliteeditagamise, keskkonnakaitse, tervishoiu ja ohutuse osakond

Labori sisevaade mikroskoobiga esiplaanilKvaliteeditagamise, keskkonnakaitse, tervishoiu ja ohutuse osakond tagab EKUK juhtimissüsteemi funktsioneerimise vastavalt standardite EVS-EN ISO/IEC 17025, EVS-EN ISO/IEC 17043 ning EVS-EN ISO 14065 nõuetele.

EKUK laborites on juurutatud peamiselt rahvusvahelistele standarditele baseeruvaid katsemeetodeid.

Analüüsitulemuste usaldusväärsus on tagatud pideva sisekontrolliga ning osalemisega rahvusvahelistes pädevuskatsetes.

Pinna-, põhja-, mere-, reo- ja heitvee ning reoveesette valdkonna referentlaborina korraldatakse teistele laboritele pädevuskatseid, tagamaks laborite kvaliteetset tööd ning analüüside usaldatavust.

Kvaliteeditagamise, keskkonnakaitse, tervishoiu ja ohutuse osakond korraldab veeproovivõtjate koolitusi, kooskõlastades õppeprogrammid Keskkonnaministeeriumi juures moodustatud veeproovivõtjate atesteerimiskomisjoniga.

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse tõendamisel antakse sõltumatu hinnang heitkoguse aruande nõuetele vastavusest.

Kvaliteeditagamise, keskkonnakaitse, tervishoiu ja ohutuse osakonna tegevusvaldkonnad

  • OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus juhtimissüsteemi vastavuse tagamine standarditele EVS-EN ISO/IEC 17025, EVS-EN ISO/IEC 17043 ning EVS-EN ISO 14065.
  • Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse tõendamine.
  • Riikliku referentlabori ülesannete täitmine pinna-, põhja-, mere-, reo- ja heitvee ning reoveesette valdkonnas.
  • Pädevuskatsete korraldamine.
  • Koolituste korraldamine.