Euroopa Liidu merestrateegia raamdirektiivi kohase
Eesti mereala meetmekava väljatöötamine, k.a. saastuse vähendamiseks veeldatud maagaasi (LNG) kui alternatiivse laevakütuse kasutamise tasuvusuuringu teostamine

Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad Euroopa Majanduspiirkonna (Euroopa Majanduspiirkond) lepingu kaudu tihedat koostööd ELiga.

Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetusi antakse aastatel 2009–2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja
akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas,
Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016.

Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.


Merestrateegia raamdirektiiv seab eesmärgiks saavutada merealade hea keskkonnaseisund aastaks 2020. Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2009-2014 programmi
“Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine” raames kavandatav projekt „Euroopa Liidu merestrateegia raamdirektiivi kohase Eesti mereala meetmekava väljatöötamine,
k.a. saastuse vähendamiseks veeldatud maagaasi (LNG) kui alternatiivse laevakütuse
kasutamise tasuvusuuringu teostamine“ on otseselt seotud mereveekogude jätkusuutliku majandamisega, mis hõlmab ka siseveekogudel rakendatavate meetmete mõju hindamist ja seeläbi ka mereala hea keskkonnaseisundi tagamist/saavutamist.

laev

Foto: Peeter Laas.

Projekti käigus luuakse Eesti riigile merestrateegia raamdirektiivi nõuetele vastav merestrateegia, mis koosneb naaberriikidega kooskõlas olevast kulutõhusast mereseire programmist ja merekeskkonda mõjutavate survetegurite ohjamise meetmekavast. Lisaks viiakse läbi veeldatud maagaasi laevakütusena kasutamise (kui ühe võimaliku meetme) keskkonnamõju- ja teostatavusuuring.

Käesolev projekt parandab teadmisi merekeskkonna seisundi ning seda mõjutavate survetegurite kohta ning võimet ohjata merekeskkonda mõjutavaid survetegureid. Käesoleva projekti sihtrühmadeks on riiklikud keskkonnainstitutsioonid, asjakohased ministeeriumid, kohalikud omavalitsused, erinevad valitsusvälised keskkonnaorganisatsioonid, haridus- ja teadusasutused ning kõik teised teemast huvitatud.

Projekti raames viiakse läbi analüüse, kohtumisi keskkonnaametnikega, korraldatakse
avalikustamise seminare ning avaldatakse projekti tulemused.

Programm:

Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2009-2014 programm
“Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine”

Eesmärk:
mere hea keskkonnaseisund

Kestvus:
märts 2014 – aprill 2016

Projekti eelarve:
598 200 €

EMP toetus:
542 029 €

Eesti Vabariigi kaasfinantseering:
56 171 €

Projekti rahastajad:

Juhtpartner:

Partnerid: