KIKi rahastatud projektid

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt rahastatud projektide leotelu.
KIK logo

2018

 • Seireseadmete uuendamine õhukvaliteedi direktiivide 2008/50/EÜ ja 2004/107/EÜ nõuetekohaseks täitmiseks
 • Saasteainete sadenemiskoormuse, kriitiliste tasemete ja nende mõjude hindamine (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/2284 artiklis 9 kehtestatud ökosüsteemide seire nõue)
 • Looduslikku päritolu lõhnahäiringu tuvastamise ja ennetussüsteemi täiendamine Tallinna lahel
 • Looduslikku päritolu lõhnahäiringu tuvastamise ja ennetussüsteemi täiendamine Tallinna lahel
 • Lõhnahäiringu tuvastamise ja ennetussüsteemi üleval pidamine ja täiendamine Muuga-Maardu piirkonnas
 • Õhukvaliteedi seirevõrgu mõõteseadmete kaasajastamine
 • VeeVeebi edasiarendamine uute infotehnoloogiliste lahendustega erinevate veeandmete reaalajas kuvamiseks ning juba loodud rakendustega kooskasutamiseks
 • Piiriülene koostöö INTERREG WBWB ühisprojekti raames
 • Osoonikihti kahandavatelt ainetelt ja kõrge GWP-ga HFC-delt alternatiivsetele tehnoloogiatele ja -ainetele üleminek

2017

 • Ravimijääkidest puhas vesi – Clear waters from pharmaceuticals (CWPharma)
 • Projekti HAZBREF kaasfinantseerimine

2016

 • EstLIMS infosüsteemi alamsüsteemi EKUKSEIRE põhjal avaliku X-tee veebiteenuse loomine ja sidumine KOTKAS infosüsteemiga
 • Looduslikku päritolu lõhnahäiringu tuvastamise ja ennetussüsteemi loomine Tallinna lahel
 • Suurt keskkonnakahju põhjustavate olukordade lahendamise ja neist põhjustatud tagajärgede leevendamise võimekuse tagamine
 • Rahvusvahelise keskkonnaalase teaduskonverentsi “EcoBalt2016” korraldamine

2015

 • Keskkonnajärelevalve võimekuse tõstmine
 • OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Jõhvi laboratooriumi vastavusse viimine standartite nõuetele ja võimekuse tõstmine
 • Veekeskkonnale ohtlike prioriteetsete ja ohtlike ainete seirete ja uuringute kvaliteedi tõstmine uuenduslike proovivõtumetoodikate kasutuselevõtu kaudu
 • Muuga piirkonna lõhnahäiringu elektroonilise tuvastamissüsteemi eNose loomine
 • Emissioonigaaside peenosakeste rahvusvaheline võrdlusmõõtmine

2014

 • Riikliku kalibreerimiskeskuse viimine vastavusse peente osakeste fraktsioonilise jaotuse ja keemilise koostise interkalibreerimiste ja referentsmõõtmiste teostamise nõuetele
 • Kasvuhoonegaaside riigispetsiifiliste eriheitetegurite väljatöötamine põlevkiviõli tootmise sektoris
 • Süsinikuringega seotud uuringute analüüsivõimekuse tõstmine: ligniini ja tselluloosi analüüsiaparatuuri uuendamine
 • Riikliku kütuselabori seadmepargi täiustamine
 • EKUK laborisüsteemi KESE andmesüsteemiga liidestamine
 • Marja 4D laborihoone küttesüsteemi kaasajastamine ja integreerimine hoone teiste kommunikatsioonisüsteemidega
 • Dünaamilise olfaktomeetri interkalibreerimine 2014
 • Riikliku välisõhu seire indikaatorparameetrite interaktiivse visualiseerimissüsteemi loomine
 • Õhukvaliteedi andmete kogumis- ja modelleerimissüsteemi andmehõive- ja talletusmooduli uuendamine

2013

 • Endiste militaar- ja industriaalalade jääkreostuskollete ohutuks muutmise metoodika väljatöötamine ulatuslikku keskkonnakahju põhjustavate hädaolukordade tarbeks, II etapp
 • Prioriteetsete ohtlike ainete allikaanalüüs Pärnu jões reostusallika kindlaks määramiseks ning reostuse lõpetamiseks
 • Dünaamilise olfaktomeetri interkalibreerimine 2013
 • Elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamine