Soome-Eesti koostööprojekt SNOOP

SNOOP – Shipping-induced NOx and SOx emissions – OPerational monitoring network

Soome-Eesti koostööna uuritakse Kesk-Läänemere programmi INTERREG IV A raames laevade heitgaaside mõju õhukvaliteedile, merekeskkonnale ja inimese tervisele.

Soome ja Eesti teevad koostööd laevanduse põhjustatud lämmastikoksiidide (NOx) ja vääveloksiidide (SOx) emissioonide hindamiseks operatiivse seirevõrgustiku loomisel. Sellel eemärgil on algatatud projekt, et selgitada laevade heitgaasidega välisõhku emiteeruvate saasteainete mõju õhukvaliteedile ning merekeskkonnale Läänemere piirkonnas. Ühtlasi uuritakse ka õhusaaste võimalikke mõjusid sadama mõjupiirkonnas elavate inimeste tervisele Soomes ja Eestis.

Projektis keskendutakse lämmastikoksiidide (NOx), vääveloksiidide (SOx), tolmu (PM), süsinikoksiidi (CO) ja süsinikdioksiidi (CO2) heitkoguste mõõtmisele ja leviku modelleerimisele kasutades atmosfääri ja ökohüdrodünaamilisi mudeleid. Nende tulemuste põhjal analüüsitakse viimaste aastate jooksul toimunud muutusi ja hinnatakse saasteainete mõju merekeskkonnale ja inimese tervisele.

Projekt kestab kolm aastat (2009-2012) ning selle lõpp-eesmärk on luua pikaajaline laevade heitgaasidest põhjustatud saasteainete emissioonide jälgimise võrgustik, mis võimaldab saada informatsiooni saastetasemete kõikumisest Kesk-Läänemere piirkonnas. Saadud informatsiooni hindamiseks ja analüüsimiseks teevad koostööd Helsingi Komisjon (HELCOM) ja projektis osalevad sadamalinnad.

Projekti jooksul mõõdetakse saasteainete kontsentratsioone õhus ja lämmastikuühendite ning tolmu sadenemist sadamate ümbruses ja rannikualadel ning analüüsitakse saastatuse mõju inimese tervisele. Mõõtmispunktid asuvad mereäärsetes linnades sadama piirkonnas Turus, Helsingis ja Tallinnas ning ka saasteallikatel – laevadel.

Õhusaaste levipiirkonna määramiseks ja saasteainete lahustuvuse hindamiseks merevees ning selle mõju analüüsimiseks merekeskkonnale kasutatakse nii eksperimentaalseid meetodeid kui ka numbrilist modelleerimist.

Projektist

  • Projekti juht ja koordineerija: Turu linna keskkonna ja linna planeerimise osakond.
  • Eesti partnerid: Eesti Keskkonnauuringute Keskus ja Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut
  • Soome partnerid: Soome Meteoroloogia Instituut (FMI), HSY Helsingi piirkonna Keskkonnateenuste Amet, Turu Ülikooli Mereuuringute Keskus, Åbo Ülikool, Metropolia Ülikool, Kymenlaakso Ülikool.
  • Projekti koduleht: snoop.fmi.fi