Šveitsi koostööprogramm

Šveits toetab keskkonnasektorit Eestis, eesmärgiga suurendada suutlikkust riikliku keskkonnaseire vallas, et vähendada keskkonna saastamist, tõsta elatusstandardit ja edendada jätkusuutlikku majandusarengut.

Keskkonnaministeerium viib Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raames eraldatud toetust ellu ühe programmina “Keskkonnaseire suutlikkuse tõstmine”, mis koosneb sama teema ja samade eesmärkide kaudu omavahel seotud projektides.

Programmil on kolm spetsiifilist eesmärki:

  • Eesti keskkonnaseiresüsteemi usaldusväärsuse kasv (st saavutatakse määratavate näitajate kõrgem tundlikkus, tõusevad määramistäpsused);
  • Eesti keskkonnaseiresüsteemi ulatuse kasv (st tõuseb geograafiline kaetus ja seirenäitajate arv, mille kohta andmeid kogutakse);
  • Eesti keskkonnaseiresüsteemi parenenud tõhusus (s.t paraneb seireandmete edastamise kiirus seirejaamadest kesksetesse andmebaasidesse, kahaneb seireinfo produtseerimiseks vajaminev kulu ning tööaeg).

Programmi eesmärkide saavutamiseks toetatakse proovivõtuvahendite uuendamist, et parendada proovivõtutehnikaid ja -kvaliteeti. Samuti on olulisel kohal seirejaamade, labori- ning muude seadmete kaasajastamine eesmärgiga tõsta suutlikkust (sh ruumiandmete täpsust, andmete edastamise kiirust) keskkonnaseire valdkonnas. Selleks viiakse programmi poolt rahastatavate projektide raames läbi hanked vajalike seadmete soetamiseks ning spetsialistide koolitamiseks nende seadmetega töötamiseks.

Eesti Keskkonnauuringute Keskus viib programmi raames ellu järgmised projektid:

  • Prioriteetsete ohtlike ainete määramisvõimekuse tõstmine (kestus: 29.05.2012 – 30.06.2014).
  • Eesti õhukvaliteedi seirevõrgustiku tugevdamine: peente osakeste päritolu määramine Eestis (kestus: 04.09.2012 – 31.12.2014).
  • Keskkonnaseire suutlikkuse tõstmine Lõuna-Eestis (kestus: 23.05.2012 – 31.10.2013).