Keskkonnaseired ja -uuringud

Keskkonnaseire raames teostatakse uuringuid riiklike programmide alusel ja mitmete keskkonnaasutuste, sh Keskkonnaameti tellimusel. Uuringute tulemusi kasutatakse elukeskkonna parandamisel, keskkonnale ohutute tehnoloogiate väljatöötamisel ning riikliku keskkonnastrateegia arendamisel, aga samuti avariidest põhjustatud keskkonnareostuse ulatuse määramisel ja saasteallikate tuvastamisel.

Riiklikku keskkonnaseiret korraldab ja koordineerib Kliimaministeerium.

Eesti Keskkonnauuringute Keskus täidab vastutava täitja haldusülesandeid halduslepingu (RT I, 22.03.2019, 12) alusel järgmiste riikliku keskkonnaseire allprogrammide osas:

1) Välisõhu kvaliteedi seire;
2) Sademete seire;
3) Põhjaveekogumite seire;
4) Nitraaditundliku ala põhjavee seire;
5) Jõgede ülevaateseire hüdrokeemilised uuringud;
6) Jõgede ning Võrtsjärve hüdrokeemiline seire ja ohtlikud ained;
7) Peipsi järve hüdrokeemiline seire;
8) Väikejärvede hüdrokeemiline seire;
9) Ohtlike ainete seire rannikumeres;
10) Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil.