Kompleksseire

Integrated Monitoring

Kompleksseire eesmärk on jälgida looduslike ökosüsteemide seisundit ja selle pikaajalisi muutusi, arvestades regionaalset varieeruvust ja õhusaastet, eelkõige väävli- ja lämmastikuühendite ning osooni, aga ka püsivate orgaaniliste saasteainete (POS) ja raskmetallide mõju. Tulemusi võrreldakse teiste Euroopa riikide seirejaamade näitajatega, mis võimaldab erinevate riikide seiretulemuste laiemat üldistamist ning sarnaste trendide väljaselgitamist.

Korraldus. Rahvusvaheline kompleksseire programm (International Cooperative Programme on Integrated Monitoring of Air Pollution Effects on Ecosystems) algatati Põhjamaade initsiatiivil 1988.a piiriülese õhusaaste kauglevi uurimiseks Genfi konventsiooni raames.
Kompleksseires osaleb 16 Euroopa riiki 50 vaatlusalaga. Kompleksseire uuringute teostamiseks on 25 erinevat allprogrammi.

Kompleksseiret korraldatakse vastavalt eri maade ekspertide poolt koostatud kompleksseire käsiraamatule, mis on kättesaadav Suomen Ympäristökeskuse (SYKE) kodulehelt.
Kompleksseiret koordineerib ja andmeid rahvusvahelisse andmekogusse koondab SYKE Kompleksseire programmikeskus (ICP IM Programme Centre).

Kompleksseire Eestis toimub alates 1994.a. Seiret teostatakse kahel seirealal – Vilsandi saarel (biomonitooringu ala) ja Saarejärvel (intensiivseire ala, Jõgevamaal).

Vilsandi seirealal teostatakse järgmisi allprogramme:
Meteoroloogia, Õhukeemia, Avamaa sademed, Raskmetallid sammaldes, Võravesi, Tüvevesi, Mulla keemia, Mullavee keemia, Okka keemia, Varise keemia, Taimkate, Tüve epifüüdid, Bioelemendid ja indikatsioon, Mikroobne lagunemine.

Saarejärve seirealal teostatavad allprogrammid:
Meteoroloogia, Õhu keemia, Avamaa sademed, Pinnavee keemia, Võravesi, Tüvevesi, Mullavee keemia, Mikroobne lagunemine, Tüve epifüüdid, Raskmetallid sammaldes, Mulla keemia, Okka keemia, Varise keemia, Taimkate, Bioelemendid ja indikatsioon.

Eestis korraldab kompleksseiret Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ; seireanalüüside tulemused edastatakse SYKE Kompleksseire programmikeskusele.
Seire info on kättesaadav Keskkonnaagentuuri (KAUR) kodulehel ja Keskkonnaseire veebis.
Euroopa seirejaamade aastaaruanded on kättesaadavad SYKE kodulehel.