Pinnavee seire

Pinnavee seire hõlmab seiret maismaa voolu- ja seisuveekogudel, rannikuvees ning keemilise seisundi seiret ka territoriaalmeres.

Lähtuvalt keskkonnaministri 23.01.2017 määrusest nr 3 “Riikliku keskkonnaseire programmi ja allprogrammide täitmise nõuded ja kord” on pinnavee seire ülesanded ja eesmärk:

  • jõgede ja järvede vee kvaliteedi ja ökoloogilise seisundi hindamine hüdroloogiliste, morfoloogiliste, füüsikalis-keemiliste, bioloogiliste, sh kalades ja põhjasetetes määratavate näitajate kaudu, muutuste jälgimine ja prognoosimine, analüüsides nende põhjuslikke seoseid inimtegevuse ja looduslike protsessidega;
  • rakendatavate keskkonnakaitsemeetmete väljatöötamiseks ja tõhususe hindamiseks sisendi andmine;
  • taustinformatsiooni andmine veekogudesse ja nende lähedusse rajatud või rajatavate ehitiste keskkonnamõju hindamiseks ning majandus- ja puhketegevuse planeerimiseks;
  • voolu- ja seisuveekogude, sh piiriveekogude keskkonnaseisundi hindamine.

Eesti Keskkonnauuringute Keskus teostab järgmisi pinnavee seire allprogramme:

  • Jõgede hüdrokeemiline ülevaateseire
  • Jõgede ning Võrtsjärve hüdrokeemiline seire ja ohtlikud ained
  • Peipsi järve hüdrokeemiline seire
  • Peipsi järve ja Narva veehoidla hüdrokeemiline seire ja uuringud
  • Väikejärvede hüdrokeemiline seire
  • Ohtlike ainete seire rannikumeres