Hinnakiri
EKUKi veeanalüüside hinnakiri (PDF)
Kontakt

Veeuuringud ja veeanalüüsid

Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond

keemialaborKeskkonna- ja analüütilise keemia osakonna laborites määratakse vee ning õhu kvaliteedinäitajaid. Samuti tegeldakse keskkonnakahjude hindamisega, nagu saasteainete sisalduse määramine vees ja pinnases ning keskkonnaavariidest tingitud reostuse uuringud.

 • Pinna-, põhja-, joogivee ja õhu kvaliteedinäitajate määramine jm. veeanalüüsid.
 • Joogivee analüüs.
 • Saasteainete sisalduse määramine vees, pinnases ja elustikus.
 • Vee ja reoveesetete mikrobioloogiline analüüs.
 • Heitvee-, põhjavee- ja prügilaseired, pinnase ja põhjaveereostuse uuringud.
 • Sademetekeemia uuringud.
 • Õlireostuse identifitseerimine.

Välitööde rühm teeb allpool loetletud uuringuid ja veeanalüüse.

 • Heit- ja pinnavee ning reoveesette uuringud:
  • hetkeliste ja ööpäevaste vooluhulkade mõõtmine kanalisatsioonitorustikes (sh toruvälisel meetodil), kraavides ja ojades;
  • punkt-, aegproportsionaalsete ja vooluhulgaga proportsionaalsete veeproovide võtmine;
  • ebapüsivate näitajate (vee temperatuur, pH, elektrijuhtivus, lahustunud hapnik) määramine kohapeal;
  • reoveesette proovivõtt;
  • joogivee proovide võtmine.
 • Puhastusseadmete töö efektiivsuse hindamine.
 • Reo- ja sademevee kompleksuuringud.

Veeproove analüüsitakse Keskkonna- ja analüütilise keemia osakonna laborites.