Kontakt
Marek Maasikmets
ÕVP koordinaator Eesti Keskkonnauuringute Keskuses

Tel 5648 7722
marek.maasikmets@klab.ee

Kontakt
Riina Maruštšak
Keskkonnaministeeriumi välisõhu osakonna kontakt

Tel 626 2979
riina.marustsak@envir.ee

Teatavate õhusaasteainete heitkoguste vähendamise riiklik programm aastateks 2020-2030

Õhusaasteainete heitkoguste vähendamise riikliku programmi (ÕVP) eesmärgiks on saada ülevaade Eesti paiksetest ja liikuvatest heiteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste edasise vähendamise võimalustest ja potentsiaalist.

Koostamisel oleva ÕVP aluseks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. detsembril 2016 jõustunud õhusaasteainete ülemmäärade direktiivi 2016/2284/EL. Direktiiviga 2016/2284/EL kehtestatakse iga ELi liikmesriigi jaoks aastateks 2020 ja 2030 saasteainete heitkoguste vähendamise kohustused ning ÕVP nõuded. Direktiivi ülevõtmise tähtaeg Eesti riigile järgnevate saasteainete vähendamise kohustustega on 2018. aasta 1. juuli:

Vähendamine võrreldes 2005. aastaga
Ajavahemikul 2020–2029 vähemalt
Alates 2030. aastast
eriti peened osakesed (PM2,5)
15%
41%
vääveldioksiid (SO2)
32%
68%
lämmastikoksiidid (NOx)
18%
30%
mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid
10%
28%
ammoniaak (NH3)
1%
1%

 

ÕVP koostamine:

Keskkonnaministeerium algatas 28.03.2018 ministri käskkirjaga nr 1-2/18/212 ÕVP aastateks 2020-2030 koostamise ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Programmi koostajaks on Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ.

Töö tulemusel valmib direktiivile 2016/2284/EL vastav ÕVP, mis sisaldab ülevaadet Eesti paiksetest ja liikuvatest heiteallikatest välisõhku eralduvate õhusaasteainete heitkoguste vähendamise võimalustest ja potentsiaalist ning heitkoguste vähendamise meetmetest. Lisaks seatakse meetmete rakendamisele tähtajad ning hinnatakse meetmete rakendamise maksumust.

Programmi koostamiseks viiakse läbi viie valdkondlikku töörühma (energeetika, tööstus, transport, põllumajandus ja lahustid) koosolekud, mille eesmärk on saada sisendit õhusaasteainete vähendamise programmi eesmärkide saavutamiseks seatavate konkreetsete meetmete välja töötamiseks. Avalikud kaasamisüritused toimuvad vastavalt ÕVP kaasamise esialgsele ajakavale.

ÕVP huvirühmad (pdf)

ÕVP kaasamise ajakava

Orienteeruv aeg
Tegevus
mai – november 2018 Valdkondlike töörühmade koosolekud
juuni 2018 Õhusaasteainete vähendamise programmi lähteülesande tutvustus
ja KSH programmi avalik väljapanek ja arutelu

ÕVP I avalikustamise ettekanne 21.06.2018 (pdf)

KSH informatsioon

märts 2019 Õhusaasteainete vähendamise programmi tulemuste tutvustamine
05.03.2019 algusega kell 9:15 Keskkonnaministeeriumis
märts 2019 Õhusaasteainete vähendamise programmi täiendamine arvestades
laekunud ettepanekuid ja kommentaare
märts 2019 KSH aruande avalik väljapanek ja arutelu
aprill 2019 Euroopa Komisjonile õhusaasteainete vähendamise programmi
esimese variandi esitamine