Hinnakiri
EKUKi üldiste teenuste hinnakiri (PDF)
Kontakt

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse teenused

Eesti Keskkonnauuringute Keskus (EKUK) pakub ametlikult tunnustatud laborianalüüse ja uuringuid nii ettevõtetele, eraisikutele kui riigiasutustele.

Analüüse ja uuringuid viivad läbi EKUKi laborid Eesti eri paigus.

EKUKi üldiste teenuste hinnakiri (PDF)

Tutvuge tellimuste vastuvõtu aegadega, samas on ka allalaaditavad tellimisblanketid.

 

Rahvusvahelistel või rahvuslikel standarditel põhinevad katsemeetodid

 • EKUKil on toidu- ja toidutoorme, alkoholi, kütuse ning reovee analüüside tegemiseks pädevate riigiorganite volitused.
 • EKUK on riiklik referentlabor reo- ja heitvee, reoveesette, pinna-, põhja- ja merevee valdkonnas.
 • EKUK on akrediteeritud katselabor pinnase geotehniliste uuringute läbiviimiseks, selleks on olemas ka vajalik tipptasemel proovivõtmise tehnika.

Konfidentsiaalsuse avaldus

EKUK  kohustub hoidma tellimuste täitmise käigus kliendilt saadud informatsiooni konfidentsiaalsena, välja arvatud informatsiooni, mis on:

 • avalikustatud kliendi enda poolt;
 • esitatakse Eesti Akrediteerimiskeskusele akrediteerimise käigus;
 • avalikustatud kliendi nõusolekul;
 • tulenevalt Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest avalikustatavad kolmandatele osapooltele, kusjuures sellisel juhul on teavitab EKUK eelnevalt sellest klienti, näidates ära avalikustatava informatsiooni, avalikustamise põhjuse ja isikud, kellele see avalikustatakse.

Teenused ja tegevusalad

 • Keskkonnauuringudvee, pinnase, õhu analüüsid.
 • Toorme ja toodangu laboratoorne analüüs – toiduainete analüüsid, mikrobioloogilised uuringud ja tolliteenused.
 • Geotehnilised katsed geotehnikalaboris ning pinnase-, vee-, kütuse– ja õhuproovide võtmine.
 • Proovide võtmine keskkonnauuringuteks. Proovide võtmine vedelkütuste kvaliteedinäitajate kontrolliks ja sertifitseerimiseks.
 • Naftasaaduste ja vedelkütuste mahumõõtmised ning muud tolliteenused. Naftasaaduste ja vedelkütuste analüüsid.
 • Kontrollida saab bensiini (EVS-EN 228), diislikütuse (EVS-EN 590), biodiislikütuse (EVS-EN 14214), etanoolipõhiste kütuste (näiteks E85) ja kütteõlide näitajaid.
 • Heit- ja pinnavee vooluhulkade mõõtmine.
 • Keskkonnaprojektide koordineerimine, keskkonnauuringud, keskkonnamõjude hindamine ja keskkonnaaudit.
 • Laboritevaheliste võrdluskatsete korraldamine reo- ja heitvee, reoveesette , pinna-, põhja- ja merevee valdkondades.
 • Õhu uuringud – välisõhu, emissioonigaaside, osoonikihti kahjustavate ainete ja fluoreeritud kasvuhoonegaaside inspekteerimine.
 • Isikukaitsevahendite ja meditsiiniliste maskide testimine.
 • Mitmesugused keskkonna-, keemia- ning füüsika-alased koolitused ja konsultatsioonid.