Fluoritud kasvuhoonegaase puudutavad õigusaktid

Viited F-gaasidega seotud rahvusvahelistele, Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktidele, avanevad uues brauseri aknas.

ÜRO õigusaktid

Euroopa Liidu õigusaktid

 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 517/2014, 16.aprill 2014, fluoritud kasvuhoonegaaside kohta ja määruse (EÜ) nr 842/2006 kehtetuks tunnistamise kohtaeesti keeles (PDF) NB! Jõustus 1. jaanuarist 2015. a.
 • Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2006/40/EÜ, 17.mai 2006, mis käsitleb mootorsõidukite kliimaseadmetest pärit heitkoguseid ja millega muudetakse Nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ – eesti keeles (PDF)

Miinimumpädevusnõuded ning töötajate ja ettevõtjate sertifitseerimine

 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 2015/2067, 17. november 2015, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 517/2014 miinimumnõuded, mille alusel sertifitseeritakse füüsilisi isikuid seoses fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ja soojuspumpadega ning külmikveokite ja -haagiste külmutusseadmetega ning äriühinguid seoses fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ja soojuspumpadega, samuti sellise sertifitseerimise vastastikuse tunnustamise tingimusedeesti keeles (PDF)
 • Komisjoni määrus (EÜ) nr 304/2008, 2. aprill 2008, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate statsionaarsete tuletõrjesüsteemide ja tulekustutitega tegelevate äriühingute ja töötajate sertifitseerimise miinimumnõuded ning vastastikuse tunnustamise tingimusedeesti keeles (PDF)
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 2015/2066, 17. november 2015, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 517/2014 fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate elektrijaotlate paigaldamise, teenindamise, hooldamise, remondi või kasutuselt kõrvaldamisega või paiksetest elektrijaotlatest fluoritud kasvuhoonegaaside kokkukogumisega tegelevate füüsiliste isikute sertifitseerimise miinimumnõuded ja vastastikuse tunnustamise tingimusedeesti keeles (PDF)
 • Komisjoni määrus (EÜ) nr 306/2008, 2. aprill 2008, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 seadmetest teatavate fluoritud kasvuhoonegaasidel põhinevate lahustite kokkukogumisega tegelevate töötajate sertifitseerimise miinimumnõuded ja vastastikuse tunnustamise tingimusedeesti keeles (PDF)
 • Komisjoni määrus (EÜ) nr 307/2008, 2. aprill 2008, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 teatavate mootorsõidukite teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate kliimaseadmetega tegelevate töötajate koolitusprogrammide miinimumnõuded ja koolitustunnistuste vastastikuse tunnustamise tingimusedeesti keeles (PDF)
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 2015/2065, 17. november 2015, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 517/2014 liikmesriikide koolitus- ja sertifitseerimisprogrammidest teavitamise vormeesti keeles (PDF)

HFC-de kontrollväärtused (kvoodid) tootjatele ja importijatele

 • Komisjoni rakendusotsus, 31. oktoober 2014, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 517/2014 fluoritud kasvuhoonegaaside kohta määratakse kindlaks kontrollväärtused ajavahemikuks 1. jaanuar 2015 kuni 31. detsember 2017 igale tootjale ja importijale, kes on teatanud fluorosüsivesinike turulelaskmisest kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 842/2006 – eesti keeles (PDF)
 • Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/1984, 24. oktoober 2017, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 517/2014 fluoritud kasvuhoonegaaside kohta määratakse kindlaks kontrollväärtused ajavahemikuks 1. jaanuar 2018 kuni 31. detsember 2020 igale tootjale ja importijale, kes on kõnealuse määruse alusel teatatu kohaselt lasknud alates 1. jaanuarist 2015 seaduslikult turule fluorosüsivesinikke – eesti keeles (PDF)

HFC-de registris registreerimine ja registri toimimine

 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/661, millega tagatakse fluorosüsivesinike turulelaskmise kvootide elektroonilise registri sujuv toimimineeesti keeles (PDF)

Aruandlus Euroopa Komisjonile

 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1191/2014, 30. oktoober 2014, millega määratakse kindlaks fluoritud kasvuhoonegaase käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 517/2014 artiklis 19 osutatud aruande vorm ja esitusviiseesti keeles (PDF) 15.08.2017 konsolideeritud versioon

HFC-dega seadmete impordi vastavusdeklaratsioonid ja tõendamine

 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/879, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 517/2014 üksikasjalik kord seoses fluorosüsivesinikega täidetud jahutusseadmete, kliimaseadmete ja soojuspumpade turulelaskmiseks vajaliku vastavusdeklaratsiooniga ning selle deklaratsiooni tõendamisega sõltumatu audiitori poolt – eesti keeles (PDF)

Märgistamine

 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 2015/2068, 17. november 2015, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 517/2014 fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavatele toodete ja seadmete märgistamise vormeesti keeles (PDF)
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 – eesti keeles (PDF)

Lekkekontroll

 • Komisjoni määrus (EÜ) nr 1516/2007, 19. detsember 2007, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 standarditud lekkekontrolli nõuded teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavatele statsionaarsetele jahutus- ja kliimaseadmetele ning soojuspumpadeleeesti keeles (PDF)
 • Komisjoni määrus (EÜ) nr 1497/2007, 18. detsember 2007, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 standarditud lekkekontrolli nõuded teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavatele statsionaarsetele tuletõrjesüsteemideleeesti keeles (PDF)