Eesti Keskkonnauuringute Keskus

EKUK on Eesti juhtiv keemiliste ja füüsikaliste laboriuuringutega tegelev ettevõte

Oleme pühendunud koostööle looduskeskkonna säilitamisel ja parendamisel. Anname täppis- ja mudeluuringutel põhinevat objektiivset teavet keskkonnaseisundi ja keskkonnale avaldatava surve kohta.

Teeme füüsikalisi ja keemilisi laborianalüüse ning geotehnilisi uuringuid. EKUKi klientideks on nii eraettevõtted, üksikisikud kui riigiasutused.

Eesti Keskkonnauuringute Keskus on vastavate riiklike institutsioonide poolt määratud toidu, toidutoorme ja alkoholi analüüside volitatud laboriks ning pinna-, põhja-, mere-, reo- ja heitvee ning reoveesette referentlaboriks. EKUK pakub väga laias valikus keemilisi ja füüsikalisi analüüse ning seotud teenuseid.

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse põhikiri (PDF)

Keskkonnaseire

Keskkonnaseire raames teostatakse uuringuid riiklike programmide alusel ja mitmete keskkonnaasutuste, sh Keskkonnaameti tellimusel. Uuringute tulemusi kasutatakse elukeskkonna parandamisel, keskkonnale ohutute tehnoloogiate väljatöötamisel ning riikliku keskkonnastrateegia arendamisel, aga samuti avariidest põhjustatud keskkonnareostuse ulatuse määramisel ja saasteallikate tuvastamisel.

Juhtimissüsteem

  • EKUKi juhtimissüsteem on alates 1998. aastast akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuses. Katselabori tegevus on tunnistatud vastavaks standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuetele.
  • Eesti Akrediteerimiskeskus on EKUKi akrediteerinud võrdluskatsete korraldajana. EKUKi tegevus on tunnistatud vastavaks standardi EVS-EN ISO/IEC 17043:2010 nõuetele.
  • Keskkonnaminister on määranud EKUKi pinna-, põhja-, mere-, reo- ja heitvee ning reoveesette valdkonna referentlaboriks.
  • Veterinaar- ja Toiduameti otsusega omab EKUK volitusi toidu ja toidutoorme analüüsimiseks.
  • Põllumajandusministri käskkirjadega on EKUK volitatud teostama alkoholianalüüse.

Kvaliteedijuhtimissüsteemiga tegeleb keskuse kvaliteeditagamise, keskkonnakaitse, tervishoiu ja ohutuse osakond, ettevõtte erinevad akrediteeringud, volitused ja sertifikaadid – koos viidetega dokumentide online-koopiatele – on lähemalt loetletud siin.

Organisatsiooni skeem

EKUKi nõukogu liikmed

  • Antti Tooming (nõukogu esimehe tasu 500 €/kuu)
  • Sandra Särav (nõukogu liikme tasu 300 €/kuu)
  • Alar Konist (nõukogu liikme tasu 300 €/kuu)

Ainuomaniku otsus: EKUK nõukogu liikmete volituste pikendamine 2023.05.02 (PDF)
Ainuomaniku otsus: EKUK nõukogu esimehe määramine 2022.10.27 (PDF)
Ainuomaniku otsus: EKUK nõukogu liikmete tagasikutsumine ja nimetamine 2022.10.12 (PDF)
Ainuomaniku otsus: EKUK nõukogu liikmete tagasikutsumine ja nimetamine 2022.07.25 (PDF)
Ainuomaniku otsus: EKUK nõukogu liikmete tagasikutsumine ja nimetamine 2020 (PDF)
Ainuomaniku otsus: EKUK nõukogu liikmete tasu määramine ja selle maksmise kord (PDF)

Üldkoosoleku protokollid

Aruanded

Nõukogu aruanded
Majandusaasta aruanded
Kvartaalsed kasumi, bilansi ja rahavoogude aruanded
KeM osaluste valitsemise, asutajaõiguse ja liikmeõiguste teostamise aruanded

Muu info