Mudelite süsteemi ja töövahendi loomine mere ja
maismaa pinnavete integreeritud haldamiseks

Euroopa Majanduspiirkonna toetustest aastail 2009 – 2014 rahastatakse 86 programmi 15 Euroopa riigis. Euroopa Majanduspiirkonna 988,5 miljoni eurosest toetusest moodustab Norra toetus 94%, Islandi 5% ja Liechtensteini 1%. Sellel rahastamisperioodil on netotoetus Eestile 21,275 miljonit eurot, millest 6,9 miljonit eurot suunatakse otseselt keskkonnaprojektide elluviimiseks.


Programmi “Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine” eesmärk on aidata kaasa Eesti mere- ja siseveekogude hea keskkonnaseisundi saavutamisele. Nimetatud programmi rakendatakse koostöös doonori programmipartneriga, kelleks on saaste kontrollimisega ja looduskaitsega tegelev Norra Keskkonnaagentuur. Programmi eelmääratletud projekti „Mudelite süsteemi ja töövahendi loomine mere ja maismaa pinnavete integreeritud haldamiseks“ tulemusel valmib mitmesugustest mudelitest koosnev terviksüsteem, mille abil saab modelleerida mere ja maismaa pinnaveega seotud protsesse.

jogi

Tänassilma jõgi. Foto: T.Kaar

Vee kasutamise ja kaitse põhialused sätestab veeseadus, mis põhineb EL veepoliitika raamdirektiivil ja merestrateegia raamdirektiivil, et tagada säästev ja jätkusuutlik areng ja vee võimalikult looduslik seisund ning hoida pinna- ja põhjavee kvaliteeti, hulka ja režiimi inimtegevusest võimalikult rikkumatuna. Et veekaitset süsteemselt korraldada, on vaja pidevalt informatsiooni veekogu seisundi, veekeskkonnale avalduva koormuse ning rakendatud meetmete mõju kohta. Just sellele keskendub käesolev projekt. Pikemas perspektiivis aitab projekti realiseerimine kaasa veekogude kaitse korraldamisele, veekogudega seotud andmete, sh seisundi, koormuse ja meetmetega seotud andmete kättesaadavuse parendamisele. See omakorda võimaldab pädevatel asutustel operatiivselt kasutada andmeid mitmesuguste otsuste tegemisel ning hoida kokku olulisel määral tööaega, mis kuluks andmete otsimisele erinevatest andmebaasidest ning suurendab avalikkuse teadlikkust veekeskkonnas asetleidvatest protsessidest ja erinevate keskkonnakasutajate mõjust veeseisundile.

Programm: Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2009-2014 programm “Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine”

Eesmärk:
mere- ja siseveekogude hea keskkonnaseisundi saavutamine

Kestvus:
26 kuud, märts 2014 – aprill 2016

Projekti eelarve:
2 044 000 €

EMP toetus:
90,61% eelarvest

Eesti Vabariigi kaasfinantseering:
9,39% eelarvest

Projekti rahastajad:

Juhtpartner:

Partnerid: