Välisõhu kvaliteet mõjutab meie igapäevast elukvaliteeti ja tervist

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus uuendab Euroopa Liidu perioodi 2021-2027 Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatava projekti “Õhukvaliteedi seirevõrgustiku arendamine ja täiendamine ning asukohapõhise terviseriski hinnangute süsteemi loomine” raames Eesti õhukvaliteedi mõõte- ja laboriseadmeid.

Selleks, et leevendada negatiivset mõju keskkonnale ja vähendada olulisi terviseriske, on väga oluline vähendada õhusaasteaineid, kasvuhoonegaase (nagu CH4 kehvast põlemisprotsessist) ja lühiajalise kliimamõjuga saasteaineid.

Projekti tulemusena võimaldab ajakohastatud riiklik seirevõrgustik hinnata õhusaasteainete ja kasvuhoonegaaside, näiteks metaani ja lühiajalise kliimamõjuga saasteainete (nt must süsinik) tasemeid. Mõõtevõrgu ja modelleerimissüsteemi kombineerimine võimaldab piisava ruumilise lahutusvõimega hinnata vastavate ühendite sisaldust kogu Eesti territooriumil.

Tänu projektile täieneb olulisel määral võimekus määrata välisõhus kliimat mõjutavate saasteainete sisaldust. Samuti on võimalik välja arendada ja kaasajastada seireseadmeid, mis aitavad paremini hinnata välisõhu saastamisega seotud terviseriske ja rakendada asjakohaseid meetmeid selliste riskide leevendamiseks.

Õhus levivate saasteainete ja kliimat mõjutavate parameetrite jälgimiseks on Eestil vaja kaasaegseid seirejaamasid ja analüüsitehnikat, mis oleks kooskõlas EL õhukvaliteeti ja selle parendamist käsitlevate direktiivide nõuetega.

Õhusaastetase muutub tundide ja päevade lõikes pidevalt ning inimesed liiguvad igapäevaselt erineva saastetasemega piirkondade vahel. Seirevõrgustiku uuendamise kõrval arendatakse lisaks asukohapõhist terviseriski hinnangusüsteemi, mis suurendab elanike teadlikkust välisõhu kvaliteediga kaasnevatest riskidest ja võimaldab inimestel teadlikult vältida ja vähendada tervisele mõjuvaid survetegureid.

Projekt kestab aastani 2029 ja investeeringute maht on kokku 14,2 miljonit eurot, millest 70% rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond ning 30% tuleb riikliku kaasfinantseeringuna.

k