Akrediteeringud, volitused ja sertifikaadid

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse (EKUK) kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteem on sertifitseeritud ja akrediteeritud pädevates asutustes. EKUKi laborite katsemetoodikad põhinevad rahvusvahelistel või Eesti standarditel. EKUK on volitatud tegema toidu- ja toidutoorme ning alkoholi analüüse.

EKUK on referentlabor pinna-, põhja-, mere-, reo- ja heitvee ning reoveesette valdkonnas.

EKUK kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteem on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse (EAK) poolt.

EAK akrediteerimistunnistus – reg nr L008: katselabor keskkonna, toiduainete, gaaside, naftasaaduste ja vedelkütuste proovivõtu ja analüüside, kaubakoguste mõõtmise, sisekliima parameetrite mõõtmise ning pinnase geotehniliste katsete valdkonnas.

EAK on tunnistanud EKUK tegevuse vastavaks standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuetele.

EAK akrediteerimistunnistus – reg nr PT02: võrdluskatsete korraldaja vee ja reoveesette keemilise analüüsi valdkonnas. EAK on tunnistanud EKUK tegevuse vastavaks standardi EVS-EN ISO/IEC 17043:2010 nõuetele.

EKUKi volitused

  • Volitatud asutus toidu ja toidutoorme analüüsimiseks vastavalt Veterinaar- ja Toiduameti otsusele nr 396 (6. september 2013).
  • Volitatud asutus alkoholi analüüsimiseks vastavalt põllumajandusministri käskkirjadele nr 56, nr 64, nr 120 ja nr 168.

Teadus- ja arendustegevus

EKUK on kantud Haridusministeeriumi teadus- ja arendusasutuste registrisse (reg nr 85, haridusministri käskkiri 14.11.2002 nr 1218).