Euroopa Liidu õigusaktid

  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 1005/2009/EÜ, 16. septembrist 2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta (uuesti sõnastatud) – eesti keeles (PDF)
  • Komisjoni määrus nr 744/2010/EÜ, 18. augustist 2010, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust nr 1005/2009/EÜ osoonikihti kahandavate ainete kohta seoses haloonide kriitilise kasutusega – eesti keeles (PDF)
  • Komisjoni otsus 2010/372/EÜ 18. juunist 2010 kontrollitavate ainete kasutamise kohta tootmise abiainetena – eesti keeles (PDF)
  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 – eesti keeles (PDF)

 

Eesti õigusaktid