Euroopa Liidu saavutused

EL-i saavutused ja edasised pingutused osoonikihi kaitsel

Euroopa Liit ja selle liikmesriigid on olnud ambitsioonikad OKA-dega seotud probleemide lahendamisel, minnes sageli kaugemale kui Montreali protokoll nõuab. Enamiku kontrollitavate ainete järkjärguline käibelt kõrvaldamine on Euroopas lõpetatud.

Järkjärgulise käibelt kõrvaldamise ajal anti kõigile asjaosalistele piisavalt pikad üleminekuajad, et nad saaksid ajakava täita majanduslikult tõhusal viisil.

Kui kontrollitavate ühendite kasutamisele on ette nähtud piirangud, tagatakse määrusega tehniliselt ja majanduslikult sobivate asendusvõimaluste olemasolu. Kui mingite eriliste asjaolude puhul see nii ei ole, nähakse määruses ette erandite tegemine.

Valdkondades, kus eesmärke on võimalik paremini saavutada muude valdkondade meetmetega, näiteks jäätmeid käsitlevate õigusaktidega, ei ole esitatud üksikasjalikke sätteid, et vältida reguleerimisalade kattumist, mille tagajärjeks võib olla vastutuse ebaselge jaotus.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 1005/2010/EÜ (varem 2037/2000/EÜ) eesmärk on lihtsustada menetlusi (näiteks aruandmisel) ja vältida tarbetut halduskoormust. Siiski on lisatud mõned uued nõuded, kui seda on peetud vajalikuks Euroopa Ühenduse rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks (näiteks HCFC-de kiiremaks käibelt kõrvaldamiseks) ja selleks, et saavutada osoonikihi tõhusam kaitsmine, näiteks kontrollitavate ainete ja nendega seotud toodete ja seadmetega keskkonda kahjustava kauplemise vältimise abil.

Efektiivne õiguslik raamistik

Mittekriitiliste haloonide mahamonteerimise kohustus, HCFC-de varajane kasutuselt kõrvaldamine, CFC-de kasutuse lõpetamine ja metüülbromiidi kriitiliste kasutuste lõpetamine on aidanud oluliselt kaasa kõige ohtlikumate OKA-de kasutuselt kõrvaldamisele.

Võttes aluseks viimaseid teaduslikke tõendeid, kavatseb EL olla rahvusvaheliste läbirääkimiste vedaja.

1005/2010/EÜ hõlmab ka elektroonilist litsentseerimissüsteemi OKA-de impordiks ja ekspordiks, mis aitab kaasa kemikaalide ebaseadusliku kaubanduse tõkestamisele. Määruse viimased muudatused on suunatud keskkonna- ja tolli ning terviseametkondade koostöö tõhustamisele ning julgustavad liikmesriike leidma efektiivseid sanktsioone määruse mittetäitmisel.

Euroopa Liidu õiguslik raamistik on olnud väga efektiivne osoonikihti kahandavate ainete kontrollimisel ning samas olnud ka juhtiv jõud tehnoloogiate arendamisel – nagu metüülbromiidi alternatiivid, uued isolatsioonivahtude paisuained, CFC-vabad dosaatorinhalaatorid astma ja kroonilise obstruktiivse kopsuhaigus raviks ja haloonivabade tuletõrjesüsteemide väljaarendamine laevadel ja lennukitel.

Eesseisvad väljakutsed

Kuigi uusi OKA-dega töötavaid seadmeid suures osas enam ei toodeta, paikneb tuhandeid tonne neid aineid olemasolevates seadmetes ja hoonetes (nn “pangad”).

Paljudel juhtudel on need võimalik kokku koguda ja keskkonnaohutult käidelda. See nõuab teatud riikides väga hästi välja töötatud kogumissüsteemide rakendamist laialdasemalt ning kogumiseks motivatsiooni tekitamist.

Samuti peavad erinevad riigid ja nende tolliasutused panustama rohkem ebaseadusliku kaubanduse tõkestamiseks ning sulgema oma piirid salakaubavedajate eest.

Euroopa Komisjon pakub pidevalt välja uusi täiendavaid meetmeid, et kiirendada osoonkihti kahandavate ainete järkjärgulist kasutuselt kõrvaldamist ja seega pakkudes osoonikihile nii vajalikku lisakaitset.

 

Loe lisaks

Viiteid Euroopa Komisjoni osoonikihi kaitse veebi (viited avanevad uues brauseri aknas).