Eesti saavutused

Eesti peamised saavutused osoonikihi kaitsel

 • Eesti täidab kõiki osoonikihi kaitsmise Viini konventsioonist ja osoonikihti kahandavate ainete (OKA-de) Montreali protokollist ja EL õigusaktidest tulenevaid kohustusi.
 • Perioodil 1999–2008 on OKA-de müük Eestis vähenenud 84,1 ODP [1] tonnilt 1,24 ODP tonnini.
 • Kõrge ODP-ga gaasid (CFC-d, haloonid) on väga suures osas kasutuselt kõrvaldatud, kasutamise kogus on vähenenud.
 • Tuletõrjes kasutatavad mittekriitlised haloonid on maha monteeritud. Kriitilised halooniobjektid on teada ning toimub kontroll nende tegevuse üle.
 • Tallinnas, Suur-Sõjamäel tegutseb riiklik osoonikihti kahandavate ainete käitluskeskus koos HCFC-de ja haloonide taastamise võimalusega ning piisava mahutipargiga puhastatud ja/või kogutud ainete hoiustamiseks enne Eestis taaskasutamist, lubatud eksporti või hävitamist.
 • OKA-de kasutamine vahtude tootmisel on lõpetatud. Üle on mindud fluoreeritud kasvuhoonegaasidele (F-gaasidele).
 • 2009. aastal lõpetati Eestis CFC-põhiste dosaatorinhalaatorite kasutamine astma ja kroonilise kopsuhaiguse ravis, üle on mindud alternatiividele, sealhulgas F-gaasidele.
 • Metüülbromiidi kasutamine kaupade transpordieelses ja karantiinirakendustes on lõpetatud.
 • OKA-sid ja F-gaase sisaldavad seadmete lekkevabamaks käitamiseks on sisse seatud seadmepõhiste hoolderaamatute pidamise kohustus, mida arendatakse edasi elektrooniliseks hoolderaamatute süsteemiks.
 • Keskkonnainspektsioon kontrollib hoolderaamatute olemasolu ja lekkekontrolli läbiviimise kohustuse täitmist.
 • Korraldatud on hästi toimiv OKA-de ja neid sisaldavate seadmete impordi ja ekspordi kontroll, mis põhineb riskipõhisel lähenemisviisil.
 • Saavutatud on hea koostöö erialaorganisatsioonidega (Eesti Külmaliit) ning on koostatud juhendmaterjal alternatiividele üleminekuks.
 • On kehtestatud minimaalsed pädevusnõuded OKA-sid ja F-gaase sisaldavate seadmete mehhaanikutele ja tehnikutele, kes tegelevad nende seadmete installeerimise, käitamise, lammutamise ja lekkekontrolliga ning kasutavad nimetatud ainete kogumis- ja taasväärtustamisseadmeid.
 • OKA-de ja F-gaasidega tegelevad töötajad on koolitatud ja sertifitseeritud vastavalt Euroopa Liidu nõuetele.
 • Peetakse 3 kg ja enam OKA-sid ja fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete seadmete andmekogu.
 • Alates 01.01.2010 on uute (ehk tehasepuhtusega) OKA-de kasutamine lõpetatud. Aastatel 2010–2015 kasutatakse külma- ja kliimaseadmete hooldamisel ning remontimisel ainult taastatud või sügavpuhastatud aineid.

Eestist kogutud haloonikogused perioodil 2002-2010 (kg)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Haloon 2402 2139 445 2402 1338 1182 1857 442 300 0
Haloon 1301 1200 1777 1301 8 201 0 627 216 0
Haloon 2001 [2]
C2H5Br
100 810 3407 0

[1]  „osoonikihi kahandamise potentsiaal” või „ODP” – arvnäitaja, mis näitab iga kontrollitava või uue aine potentsiaalset mõju osoonikihile

[2]  BF2: 73% halooni 2001 ja 27% halooni 2402