Tulemused

Projekti lõpptulemusena valmib terviksüsteem, mis sisaldab endas mitmesuguseid mudeleid ning mis võimaldab funktsionaalsete päringute alusel peamistel kasutajatel lihtsustada ja tõhustada oma tööülesannete täitmist seoses informatsiooni ja hinnangutega, mida on vaja teada vete seisundi, veekeskkonnale avalduva koormuse ning meetmete mõju kohta.

 

laev

Jägala juga. Foto: T.Kaar

Projekti otsesed positiivsed tulemused on:

 • väheneb ajakulu EL-i ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega seotud aruannete koostamisel ja esitamisel, sest aruannete koostamiseks vajalik informatsioon saadakse terviksüsteemist päringute teel;
 • väheneb rahalise ressursi kulu sisseostetavate teenuste jaoks, mille käigus tehakse ja antakse hinnanguid EL–i ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega seotud nõuete täitmiseks;
 • suureneb vee-erikasutusloaga määratud nõuete täpsus ning oodatav tulemuslikkus;
 • suureneb võimalus tuvastada keskkonnaeesmärke ohustavaid ning potentsiaalselt ohustavaid keskkonnakasutajaid ning seeläbi suureneb keskkonnajärelevalve tulemuslikkus

Projekti kaudsed positiivsed tulemused on:

 • suureneb kasutajate, sihtrühmade, asjast huvitatud isikute ja avalikkuse teadlikkus veekeskkonnas asetleidvatest protsessidest ning erinevate keskkonnakasutajate panusest keskkonnaseisundi halvenemisse;
 • tekib avalikkuse surve potentsiaalsete keskkonnareostajate avastamiseks ning korralekutsumiseks;
 • teadus- ja arendustegevus hakkab senise probleemide kirjeldamise asemel tegelema lahenduste leidmise ja sobivate lahenduste selgitamisega;
 • keskkonnaalane info tehakse avalikkusele lihtsalt kättesaadavaks ja kergesti mõistetavaks;
 • kõigil asjast huvitatud isikutel suureneb võimalus saada lihtsalt informatsiooni veekeskkonna seisundi, koormuse ning meetmete mõju kohta;
 • suureneb veealaste otsuste kvaliteet, usaldusväärsus ja põhjendatus;
 • süsteemi kasutamisega seotud protsessid formaliseeritakse, õigusaktid ajakohastatakse või täiendatakse;
 • tekib suurem huvi mudelsüsteemi vastu potentsiaalsete kasutajate ja sihtrühmade hulgas ja üha rohkem kasutajaid saab vastavat koolitust;
 • saavutatakse korrastatud andmestikud.