Juhtpartner – OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus (EKUK) on riigi ainuomandis olev äriühing, osa valitsejaks on Keskkonnaministeerium. EKUK on aastatega arenenud juhtivaks keskkonnauuringuid ja analüüse teostavaks asutuseks, mis tagab vajaliku täpsuse ja kvaliteediga mitmesuguste analüüside teostamise Keskkonnaministeeriumi ja allasutuste, Maksu- ja Tolliameti ja teiste ametkondade ning järelevalveasutuste jaoks.

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus on keskkonnauuringute kompetentsikeskus ning peamine riigi koostööpartner ja nõustaja keskkonnaseisundi komplekshindamisel ja keskkonnaalase toimepidevuse tagamisel. Samuti tagab EKUK riigile kuuluva äriühinguna elutähtsate keskkonnateenuste – välisõhu seire ja kõrgendatud saastatusest tulenevatest võimalikest ohtudest varajase hoiatamise süsteemi toimimise.

Projekti elluviija EKUK vastutab projekti üldise koordineerimise, juhtimise ja täitmise eest. Projekti elluviija on toetuse saaja ning kannab kogu projekti eest ainuvastutust Keskkonnaministeeriumi ees.

Projektijuht
Erik Teinemaa
erik.teinemaa@klab.ee
+372 509 4353

Projekti finantsjuht
Tiia Tänav
tiia.tanav@klab.ee

Ekspert
Tiia Kaar
tiia.kaar@klab.ee

Partnerid

Keskkonnaagentuur

Keskkonnaagentuur

Keskkonnaagentuur (KAUR) on Keskkonnaministeeriumi hallatav riigiasutus, mille olulisemad tegevused on riikliku keskkonnaseire korraldamine, ilmaprognoosi ja hoiatuste koostamine, hinnangute andmine keskkonnaseisundi ja seda mõjutavate tegurite kohta, asjaomaste andmekogude pidamine ja Eesti keskkonnaseisundi kohta aruandluse esitamine.

Keskkonnaagentuuri roll projektis on ajakohastada ning moodustada omavahel ühilduvad veemajanduslikud ja veemajanduse korraldamiseks vajalikud andmestikud. Samuti on Keskkonnaagentuuri ülesandeks koostada kasutaja vajadusi arvestavad rakendused mudelite lähteandmete ja modelleerimistulemuste kasutamiseks.

Keskkonnaagentuur osaleb mudelite väljavalikul, nende testimisel ning kasutamisjuhtude kindlakstegemisel. Partneri tegevus aitab määrata kindlaks ja võtta kasutusele hüdroloogilised mudelid vee seisundi hindamiseks ning veekeskkonnale avalduva koormuse ja rakendatavate meetmete mõju hindamiseks.

Koduleht: www.keskkonnaagentuur.ee

Veeosakonna juhataja
Eda Andresmaa
eda.andresmaa@envir.ee

Hüdroloogia osakonna juhataja
Tiia Pedusaar
tiia.pedusaar@envir.ee


Keskkonnaamet

Keskkonnaamet

Keskkonnaamet on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mille tegevusvaldkonnaks on riigi keskkonnakasutamise, looduskaitse ning kiirgusohutuse poliitika ja programmide ning tegevuskavade elluviimine.  Keskkonnaameti peamisteks ülesanneteks on keskkonnalubade ja loodusvarade kasutamise lubade väljastamine, seisukoha andmine planeeringutele ja projektidele, keskkonna- ja looduskasutuse andmete kogumise ja aruandluse korraldamine, oma tegevusvaldkonnaga seotud andmekogude pidamine, loodusobjektide teadus- ja uurimistööde ning seire korraldamine ja teostamine.

Keskkonnaameti roll on osaleda projekti käigus kasutatavate mudelite väljavalikul, mudelite ja tarkvaralahenduse testimisel ning kasutamisjuhtude kindlakstegemisel. Partneri tegevus aitab kindlaks määrata ja kasutusele võtta mudelid vee seisundi, veekeskkonnale avalduva koormuse ning meetmete mõju hindamiseks ja prognoosimiseks.

Koduleht: www.keskkonnaamet.ee

Peadirektori asetäitja keskkonnakasutuse alal
Taimar Ala
Taimar.ala@keskkonnaamet.ee

Vee peaspetsialist-koordinaator
Mariina Hiiob
mariina.hiiob@keskkonnaamet.ee


Keskkonnainspektsioon

Keskkonnainspektsioon on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mille põhiülesanne on teostada riiklikku järelevalvet ning kohaldada riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.

Keskkonnainspektsiooni roll on osaleda projekti käigus kasutatavate mudelite väljavalikul, mudelite ja tarkvaralahenduse testimisel ning kasutamisjuhtude kindlakstegemisel. Partneri tegevus aitab kindlaks määrata ja kasutusele võtta mudelid vee seisundi, veekeskkonnale avalduva koormuse ning meetmete mõju hindamiseks ja prognoosimiseks.

Koduleht: www.kki.ee/est/

Peainspektor-nõunik
Tarmo Tehva
tarmo.tehva@kki.ee


Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus

Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (Kemit) on Keskkonnaministeeriumi hallatav riigiasutus, mis oma ülesannete täitmisel esindab riiki. Kemiti tegevusvaldkond on ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisala asutuste info- ja sidesüsteemide arendamine ja haldamine.

Kemiti roll on projekti käigus infotehnoloogiliste tööde korraldamine ja koordineerimine, sh arendatavate infotehnoloogiliste lahenduste lähteülesannete koostamine, hangete ettevalmistamine ja läbiviimine, tarkvaralahenduste arhitektuuri väljatöötamine, disaini, süsteemianalüüsi ja arendamise koordineerimine, loodud tarkvaralahenduste mittefunktsionaalsete nõuete testimine, osalemine juurutamisel ja haldamine.

Koduleht: www.kemit.ee

Infosüsteemide arendusosakonna juhataja
Hipp Laigu
hipp.laigu@kemit.ee

Projektijuht-analüütik
Ivo Lõiv
Ivo.loiv@kemit.ee


Norsk I.

Norra Põllumajanduse- ja Keskkonnauuringute Instituut, Bioforsk

Norrapoolne partner, Bioforsk, aitab koolitada ja konsulteerib ning teeb koostööd Eesti ekspertidega sobivate vooluveekogude mudelite valimisel ning nende üldisemal valglapõhisel kasutamisel. Partner teeb eesti ekspretidega koostööd vajalike lähteandmete kindlakstegemisel, mis on vajalikud valitud mudelite kasutamiseks ja aitab kindlaks teha veekvaliteedi juhtimiseks asjakohased väljundparameetrid. Abistab valitud mudelite andmehõives, parametriseerimises, hindamises ja testimises ning valitud mudelite kalibreerimises ja valideerimises. Korraldab Eesti ekspertidele koolitusi Norras ja demonstreerib praktikas andmelünkade täitmist, Norras kasutatavaid mudelsüsteeme ning leevendusmeetmete väljavalimist ja meetmekataloogi koostamist.

Koduleht: www.bioforsk.no/ikbViewer/page/forside

Pinnase ja keskkonnaosakonna juhataja
Per Stålnacke
Per.Stalnacke@bioforsk.no