Jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlejale

Külmaseade

Paiksed jahutus- ja kliimaseadmed ning soojuspumbad

  • Töötajate kutsetunnistused – statsionaarsete külmutus-, kliimaseadmete ja soojuspumpade paigaldamiseks, hooldamiseks, lekkekontrolli tegemiseks ja gaasi kogumiseks peab töötaja olema sertifitseeritud, milleks tuleb läbida eksam.
  • Ettevõtjate tegevusload – ka vastavad ettevõtjad peavad olema sertifitseeritud. Sertimise käigus hinnatakse, nii ettevõtte personali pädevust kui tööriistu, samuti rakendatud töömeetodeid.

Täpsemalt »

OLULINE TEADA – paiksed jahutusseadmed

Alates 1. jaanuarist 2020. a on keelatud üle 2 500 ulatuva globaalse soojendamise potentsiaaliga (GWP) fluoritud kasvuhoonegaaside kasutamine selliste jahutusseadmete teenindus- ja hooldustööde tegemiseks, mille külmaaine kogus on võrdne 40 tonni või enama CO2-ekvivalendiga.

Täpsemalt »

Mobiilsed kliimaseadmed

  • Töötajate kutsetunnistused – mobiilsetest kliimaseadmetest fluoritud kasvuhoonegaaside kokku kogumiseks peab töötaja olema sertifitseeritud, milleks tuleb läbida eksam.
  • Selles sektoris ei pea ettevõtjad esialgu sertifitseeritud olema.

Täpsemalt »

Erakasutuses olevad külma- ja kliimaseadmed ning soojuspumbad

F-gaaside määrus mõjutab ka eraisikuid. Ilma vastava Eesti kutsetunnistuse või EL-i teise riigi sertifikaadita eraisikul on näiteks keelatud soojuspumba paigaldamine oma koju. Ka kodus tehtavaid töid võivad teostada ainult sertifitseeritud töötajad/ettevõtjad, mida eraisik peaks tellides kontrollima.

Täpsemalt »

NB! Samaaegselt kehtivad nii (a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 517/2014 fluoritud kasvuhoonegaaside kohta ja selle Euroopa Komisjoni rakendusmäärused – milles kehtestatud nõuded nagu nt gaaside kogumine ja töötajate sertifitseerimine jt reeglid on samad kõigis liikmesriikides – kui ka (b) Eesti reeglid, mis täiendavad Euroopa õigusakte. Et mõista, millised nõuded kehtivad Eestis, tuleb tutvuda nii Euroopa Liidu kui Eesti õigusaktidega.