Oluline teada

Alates 1. jaanuarist 2020. a on keelatud üle 2 500 ulatuva globaalse soojendamise potentsiaaliga (GWP) fluoritud kasvuhoonegaaside kasutamine selliste jahutusseadmete teenindus- ja hooldustööde tegemiseks, mille külmaaine täitekogus on võrdne 40 tonni või enama CO2-ekvivalendiga.

Enamlevinud F-gaasid ja nende GWP-d

Külmaaine tunnustatud tööstuslik nimetus Globaalse soojenemise potentsiaal (GWP)1
R-134a (HFC-134a) 1430
R-404A 3922
R-407A 2107
R-407C 1774
R-407F 1825
R-507A 3985
R-410A 2088
R-422A 3143
R-422D 2729
R-417A 2346
R-427A 2138

 

F-gaaside piirkogused, mille ületamisel kohaldatakse seadmete teenindus- ja hooldustöid puudutavat keeldu (piirkogus 40 tonni CO2 ekvivalenti)

Külmaaine Kogus (kg)
R-23 A 2,72
R-404 A 10,2
R-507A 10,04
R-422D 14,66

Eelneva nõue ei kehti sõjavarustusele ega selliste rakenduste jaoks mõeldud seadmetele, mille eesmärk on jahutada tooteid temperatuurini alla – 50 °C.

Sõjavarustuse all peetakse silmas konkreetselt sõjaliseks otstarbeks ette nähtud relvi, laskemoona ja sõjatarvikuid, mis on vajalikud liikmesriikide esmatähtsate julgeolekuhuvide kaitsmiseks.

Erand:

Ringlussevõetud ja taastatud HFC-sid, mille GWP > 2 500, võib kasutada teenindus- ja hooldustöödel kuni 1. jaanuarini 2030. a, kui need gaasid on vastavalt märgistatud (517/2014 art 12 ja 2015/2068).

Ringlussevõetud F-gaase, mille GWP on 2 500 või enam, võib kasutada olemasolevate jahutusseadmete hooldus- ja teenindustööde tegemiseks, tingimusel, et gaasid on kokku kogutud asjaomastest seadmetest. Selliseid ringlussevõetud gaase võib kasutada üksnes ettevõtja, kes on need hooldus- või teenindustööde käigus kokku kogunud, või ettevõtja, kelle jaoks gaasid hooldus- või teenindustööde käigus kokku koguti.

Alla 2 500 GWPga HFC-de kasutamise kohta teenindus- ja hooldustöödel piiranguid ei tehta.

Ringlussevõetud ja taastatud külmaainete kasutuselevõtmisel on oluline arvesse võtta ka nende kättesaadavust.
Seepärast võib pikas perspektiivis olla majanduslikult mõistlikum võtta seadmete väljavahetamine ja kohe üle minna väikese GWPga alternatiividele.

Samal ajal rakenduvad jahutus- ja kliimaseadmetele järgmised turustus- ja paigalduskeelud:

 • 1. jaanuarist 2015. a
  • HFC-sid GWPga 150 või enam sisaldavad kodumajapidamistes kasutatavad külmikud ja sügavkülmikud.
 • 1. jaanuarist 2020. a
  • Paiksed jahutusseadmed, mis sisaldavad või mille käitamiseks on vaja HFC-sid GWPga 2 500 või enam, välja arvatud seadmed, mille eesmärk on jahutada tooteid temperatuurini alla – 50 °C. Jahutusseade määruse (EL) 517/2014 mõistes on külmaseade, mitte kliimaseade.
  • Ärilisel eesmärgil kasutamiseks mõeldud külmikud ja sügavkülmikud (hermeetiliselt suletud seadmed), mis sisaldavad HFC-sid GWPga 2 500 või enam.
   • Äriline eesmärk tähendab, et seadmed on mõeldud kasutamiseks jae- ja hulgimüügis ja toitlustuses toodete ladustamiseks, näitamiseks või väljajagamiseks lõpptarbijatele müügi eesmärgil. Nt käivad ärilise eesmärgi alla nii supermarketite müügisaalid kui ka laod, toiduainete hulgilaod. Kui seade on mõeldud kasutamiseks kaubanduses/toitlustuses (nt külmkapid, monoblokk-seadmega külmkambrid), aga kasutatakse tootmisettevõttes, siis kuulub see ikkagi ärilise eesmärgi alla.
  • Teisaldatavad siseruumides kasutatavad kliimaseadmed (hermeetiliselt suletud seadmed, mida lõppkasutaja saab ühest ruumist teise viia), mis sisaldavad HFC-sid GWPga 150 või enam. Hermeetiliselt suletud seadmena käsitletakse seadet, mis on koostatud tootjatehases ja milles on ainult jäädavad ühendused. Teisaldatavad kliimaseadmed koosnevad ühest osast ja on ratastel liigutatavad.
 • 1. jaanuarist 2022. a
  • Ärilisel eesmärgil kasutamiseks mõeldud kahe või enama kompressoriga külmutusagregaadid, mille nimivõimsus on 40 kW või enam ja mis sisaldavad või mille käitamiseks on vaja fluoritud kasvuhoonegaase, mille GWP on 150 või enam, välja arvatud kaskaadsüsteemi primaarses külmasüsteemis, kus võib kasutada fluoritud kasvuhoonegaase, mille GWP peab jääma alla 1 500.Kaskaadsüsteemi primaarne külmasüsteem (primaarkontuur) on kaudse külmakandjaga kesktemperatuuri primaarsüsteem, mis on kombineeritud kahest või mitmest eraldiseisvast külma-kontuurist ning kus kontuurid on ühendatud järjestikku nii, et primaar-kontuur kasutab aurustamisel keskmise temperatuuriga sekundaarkontuuri kondensaatori soojust.Kahe või enama kompressoriga külmutusagregaat on süsteem, kus paralleelselt töötavad kaks või enam kompressorit, mis on ühendatud ühe või enama ühiskondensaatoriga ja mitme jahutatava seadmega, nagu teenindusletid, külmriiulid, sügavkülm või külmkambrid (laod).Keelu alla ei lähe nt alljärgnevatel joonistel esitatud süsteemid. Nende primaarkontuurides võib kasutada nt R-134A, R-448A jt alla 1500 GWP-ga F-gaase.

   systeem

   Kaskaadsüsteemid, mille primaarsüsteem koosneb ühest külmakontuurist (nt nagu allolevatel joonistel), tohivad sisaldada ainult alla 150 GWP-ga külmaaineid.

 • 1. jaanuarist 2025. a
  • Alla 3 kg fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavad ühe siseosaga kliimaseadmed, mis sisaldavad või mille käitamiseks on vaja fluoritud kasvuhoonegaase, mille GWP on 750 või enam.Ühe siseosaga kliimaseadmed on sellised ruumide kliimaseadmed, mis koosnevad ühest siseosast ja ühest välisosast, mis on omavahel ühendatud külmaaine torustikuga, vajades paigaldamist kasutuskohas.NB! Eelviidatud turustamiskeeld ei kehti seadmetele, mille suhtes on direktiivi 2009/125/EÜ alusel vastu võetud ökodisaini nõuete kohaselt kindlaks määratud, et suurema energiatõhususe tõttu on seadme olelusringi jooksul tekkivad CO2-ekvivalendi heitkogused väiksemad kui samaväärsel seadmel, mis täidab asjaomaseid ökodisaininõudeid ega sisalda fluoritud kasvuhoonegaase.

TÄHTIS!

Nimetatud keelud ei tähenda seda, et asjaomaseid külmaaineid on kuni kõnealuste keeldude jõustumiskuupäevani soovitav kasutuses hoida.

Turuleviidavate F-gaaside järkjärguline vähendamine mõjutab tugevasti nende gaaside tarneid ja hinnaarengut juba enne keeldude jõustumiskuupäevi. Seega ei tarvitse gaaside kasutamise jätkamine olla majanduslikult otstarbekas.

Selle asemel on soovitav võtta neid keelde kui teatavaid suuniseid selle kohta, millises järjekorras toimub eri külmutusagenside väljavahetamine vähese kliimamõjuga alternatiivide vastu juba enne keelu tegelikku jõustumiskuupäeva.


1Toodet kirjeldavas dokumendis võib olla teistsugune globaalse soojenemise potentsiaal (GWP), kuna nt eelmises Euroopa Parlamendi ja nõukogu fluoritud kasvuhoonegaaside määruses (EÜ) nr 842/2006 olid teistsugused GWP-d.