Erakasutuses olevad seadmed

1. jaanuaril 2015. a jõustus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 517/2014 fluoritud kasvuhoonegaaside kohta ja määruse (EÜ) nr 842/2006 kehtetuks tunnistamise kohta.

Määrus ei tee vahet, kas aine või seadmed kuuluvad ettevõtetele või eraisikutele.

Peamised nõuded:

Kuna eraisikutel on kokkupuude peamiselt soojuspumpade ja külmikutega siis esitatakse alljärgnevalt kokkuvõte neile kehtivatest nõuetest.

Lekkekontroll (art 4)

Kui seadmes sisalduv kogus on 5 CO2 ekvivalenttonni või rohkem, siis on lekkekontroll kohustuslik ja lekkekontrolli ning seadme muud hooldusandmed tuleb registreerida FOKA registris.

Erandina, hermeetiliselt suletud seadmete puhul algab lekkekontrolli kohustus 10 CO2 ekvivalenttonnist. Hermeetilised on seadmed, mille külmakontuur on täidetud tehases (ja paigaldusel seda ei puututa) ja seadmetel peab olema tehases pandud märgistus. Vahel võib teave hermeetilisuse kohta olla kirjas ka seadme kasutusjuhendis.

F-gaaside minimaalsed täitekogused, mis vastavad 5, 10 … 1000 CO2 ekvivalenttonnile

Külmaaine GWP 5 10 50 500
R-134a 1 430 3,50 6,99 34,97 349,65
R-32 675 7,40 14,81 74,07 740,74
R404A 3 922 1,28 2,55 12,75 127,50
R407C 1 774 2,82 5,64 28,19 281,87
R410A 2 088 2,40 4,79 23,95 239,52
R422D 2 729 1,83 3,66 18,32 183,21
R507 3 985 1,26 2,51 12,55 125,47
 • Hermeetiliselt suletud fluoritud kasvuhoonegaasis sisaldavatele seadmetele, mis sisaldavad vähem kui 10 CO2 ekvivalenttonni, ei tule lekkekontrolli teha, tingimusel et sellistel seadmetel on märgistus „hermeetiliselt suletud“.
 • Need seadmed ei pea sel juhul olema ka FOKA registris.FOKA register on lühend fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registrist. Tegemist on riikliku andmekoguga, mille otseseks eesmärgiks on tagada parem ülevaade fluoritud kasvuhoonegaaside ja osoonikihti kahandavate aineid sisaldavate seadmetele kehtestatud nõuete täitmisest (nt lekkekontrolli ja hooldustoimingute tegemine) ning lõppeesmärgina tagada atmosfääri eralduvate fluoritud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemine.Täpsem info FOKA registri kohta on allpool lõigus “Andmete registreerimine ja FOKA register (art 6)”.

NB! Suurem osa kodudes kasutatavatest ühe siseosaga õhk-õhk tüüpi soojuspumpadest sisaldavad 0,9-1,3 kg külmaainet, enamasti R-410A. Neile ei ole vaja teha lekkekontrolli. Lekkekontrolli alampiir on nt 2,4 kg R-410A.

Maasoojuspumpade korral:

 1. Juhul kui külmakontuur on tehase poolt hermeetiliselt suletud (seadmel vastav märgistus), siis ei ole vaja teha lekkekontrolli kui nt R-407C täitekogus jääb alla 5,64 kg.
 2. Juhul kui maasoojuspumba külmakontuur on täidetud paigaldusel, siis seda ei loeta hermeetiliseks ja lekkekontrolli kohustus algab nt R-407C puhul minimaalsest täitekogusest 2,82 kg. Maasoojuspumpades on keskmiselt 2,5 kg R-407C-d.

Õhk-vesi tüüpi soojuspumpade korral:

 1. Tehases hermeetiliselt suletud ja vastava märgistusega seadmetele ei ole vaja teha lekkekontrolli kui nt R-410A täitekogus on 4,79 kg.
 2. Juhul kui õhk-vesi soojuspumba külmakontuur on täidetud paigaldusel, siis seda ei loeta hermeetiliseks ja lekkekontrolli kohustus algab nt R-410A puhul minimaalsest täitekogusest 2,4 kg.

Kodukülmikutele ei tule lekkekontrolli teha. Nende külmaringis on ligikaudu 150 grammi ainet. Alates 2006. a on Eestis turustatud kodukülmikutes enamasti (99% ulatuses) alternatiivsed ained, mis ei ole fluoritud kasuhoonegaasid.

Lekkekontrolli ja FOKA registri nõue rakendub seega ainult väheste, võimsamate kliimaseadmete/ soojuspumpade puhul.

Kui palju ja millist ainet seade sisaldab, leiab seadmel paiknevalt märgiselt.

Kui seadmele on vaja teha lekkekontrolli, siis lekkekontrolli teostajad peavad olema sertifitseeritud (kutsetunnistus ja ettevõtte käitlemisluba).

Käitlemisluba annab Keskkonnaamet. Lubade andmed on kättesaadavad Majandustegevuse Registri tegevusloa otsingust tegevusala järgi “Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemisluba”.

Kui teise liikmesriigis antud sertifikaadi omanik on Keskkonnaametile vastava taotluse teinud, siin need sertifikaadid on kättesaadavad siit.

Nõutud lekkekontrollide sagedus (art 4)

Aine kogus Lekke-
kontrolli
sagedus
Automaatne lekketuvastus-
süsteem kohustuslik
Lekkekontrolli sagedus,
kui on olemas automaatne
lekketuvastus süsteem
Lekketuvastus-
süsteemi kontrolli
sagedus
5 ja enam CO2 ekvivalenttonni 1 x aastas Ei 1 x kahe aasta
jooksul
Ei
50 ja enam CO2 ekvivalenttonni Iga 6 kuu järel Ei 1 x aastas Ei
500 ja enam CO2 ekvivalenttonni Iga 3 kuu järel Jah Iga 6 kuu järel 1 x aastas

Andmete registreerimine ja FOKA register (art 6)

Nendel seadmetele, millele on vaja teha lekkekontrolli on nõutud hooldemärkmete pidamine. Eestis on hooldemärkmete pidamiseks FOKA register. FOKA registri eesmärk on välisõhu kaitse seaduse alusel kogutava fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete ja süsteemide ning käitlemistoimingutega seotud andmete haldamine digitaalses keskkonnas. Laiem eesmärk on tagada fluoritud kasvuhoonegaaside ja osoonikihti kahandavate ainete atmosfääri eralduvate heitkoguste vähenemine. FOKA registrit haldab Keskkonnaamet. FOKA registrist loe täpsemalt siin.

Seadmete ja nende käitlemistoimingute registreerimisel on oluline see, et arvestus on muutunud CO2 ekvivalenttonnide põhiseks.

FOKA-s tuleb registreerida kõik 5 ja enam CO2 ekvivalenttonni F-gaase sisaldavad paiksed jahutus- kliimaseadmed ja soojuspumbad ja nende käitlemistoimingud.

Seadmena käsitletakse üht külmakontuuri.

Seadmed tuleb FOKA-s registreerida 2 nädala jooksul nende paigaldamisest.

FOKA registris registreeritud seadme märgistussildile tuleb lisada seadme tähis, mille saab seadme registreerimisel.

Vastutus

Seadme omaniku kohustused ja vastutus:

 1. seadme registreerimine FOKA registris kahe nädala jooksul selle paigaldamisest arvates;
 2. registreeritud seadme, süsteemi või mahuti võõrandamise, kasutusvalduse ülemineku või kasutuselt kõrvaldamise ja jäätmekäitlejale üleandmise või mahuti hoiustamise registreerimine FOKA registris kahe nädala jooksul asjaomasest toimingust arvates;
 3. kui seadme ümberehitamise käigus asendatakse seadmes olev aine tüüp teise ainega, suurendatakse või vähendatakse seadmes olevat aine kogust, siis uute andmetega seade saab uue tähise. Seadme omanikul tuleb uue tähisega seadme andmeid täiendada ning registreering 2 nädala jooksul uuesti kinnitada;
 4. lekkekontrolli õigeaegse läbiviimise tagamine.

Siiski ei piira miski omaniku õigust tellida kohustuste täitmiseks teenuseid kolmandatelt isikutelt (näiteks seadme registreerimist FOKA registris), kuid ka sellisel juhul jääb kohustuste täitmise eest vastutavaks käitleja ehk omanik.

Pädev käitlemistoimingu teostaja peab käitlemistoimingud registreerima 5 tööpäeva jooksul.

FOKA registris registreerimist nõudvad käitlemistoimingud on järgmised:

 1. seadme paigaldamine;
 2. lekkekontrollid;
 3. lekke kõrvaldamine;
 4. seadmesse aine lisamine;
 5. aine kogumine (eemaldamine seadmest) ja selle üleandmine;
 6. hooldustööd;
 7. automaatse lekke tuvastamise süsteemi paigaldamine, kontroll ja remont (juhul kui selline süsteem on olemas);
 8. seadme ümberehitamine (seadmes oleva aine koguse suurendamine või vähendamine, üleminek uuele ainele).

Jahutus- kliimaseadmete ja soojuspumpade kohta FOKA registrisse kantavad käitlemistoimingud on kehtestatud FOKA põhimääruse lisas 5.

Seadmete ost-müük (art 11)

1. jaanuarist 2015. a on keelatud müüa eeltäidetud split seadmeid (nagu näiteks õhk-õhk soojuspumbad) lõpptarbijale, kui ostja ei tõesta ja müüja ei veendu, et seadme paigaldab käitlemisloaga ettevõte.

Eeltäidetud seadmete (nt split konditsioneeride ja õhk-õhk soojuspumpade) müük ja paigaldamine (art 11)

Fluoritud kasvuhoonegaasiga täidetud mittehermeetiliselt suletud seadet võib lõpptarbijale müüa üksnes siis, kui on tõendatud, et selle paigaldab ettevõtja, kes on artikli 10 kohaselt sertifitseeritud.

Sertifikaadi küsimise nõue rakendub ka selliste split süsteemide müügil, mille välisosa ja siseosa saab ühendada ilma emissioone tekitamata, arvestades hermeetilise seadme definitsioonis esitatud 3 g lekkemäära piirangut. Olenemata testitud lekkemäärast pole süsteemil, mille paigaldamisel on vajalik külmatorustiku sulgemine F-gaase ühendavate osade vahel, esialgu jäädavat ühendust nagu seda hermeetiliselt suletud seadme definitsioonis on nõutud. Isegi, kui tootja tegi ühenduse pöördumatuks, tagades sellega jäädava ühenduse, puudub enne paigaldamist selline ühendus.

Split süsteemid – ruumide kliimaseadmed, mis koosnevad ühest siseosast ja ühest välisosast, mis on omavahel ühendatud külmaaine torustikuga, vajades paigaldamist kasutuskohas.

Eraisikutel on selliste seadmete paigaldamine keelatud (kui neil ei ole kutsetunnistust ja ettevõtte käitlemisluba).

Paigaldamist võivad teha ainult Keskkonnaameti poolt antud käitlemisloaga ettevõtted või teistes liikmesriikides selleks tegevuseks sertifitseeritud ettevõtted.

Kui teise liikmesriigis antud sertifikaadi omanik on Keskkonnaametile vastava taotluse teinud, siin need sertifikaadid on kättesaadavad siit.

Aine müük (art 11)

Fluoritud kasvuhoonegaase võib sertifitseeritud kasutusaladeks müüa üksnes sertifitseeritud töötajatele või ettevõtetele.

Aine kogumine seadmetest (art 8)

Jahutusseadmetest, kliimaseadmetest ja soojuspumpadest fluoritud kasvuhoonegaase kokku koguvad ettevõtted peavad olema sertifitseeritud (omama Keskkonnaameti poolt antud käitlemisluba).

Märgistus (art 12)

Eraisikud peaksid olema teadlikud, et info, kas seade sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase, peab alates 2008. a turustatud seadmetel olema kantud seadme märgisele. Samast leiab ka seadmes sisalduva aine koguse ja aine tüübi.

F-gaasidega seadmete ja toodete õige märgistamise kohta leiab infot siit.