Valdkonnad

Kliimamuutused mõjutavad paljusid eluvaldkondi, Eesti jaoks on kõige olulisemad järgnevad:

1. Planeeringud ja maakasutus, sh:
– Rannikualad
– Teised üleujutusohuga/pinnaseriskiga alad
– Maaparandus, niisutus ja kuivendus
– Linnade planeeringud

2. Inimtervis ja päästevõimekus, sh:
– Inimtervis
– Päästevõimekus

3. Looduskeskkond, sh:
– Bioloogiline mitmekesisus
– Maismaa ökosüsteemid
– Magevee ökosüsteemid ja keskkond
– Läänemeri ja merekeskkond
– Ökosüsteemide teenused

4. Biomajandus, sh:
– Põllumajandus
– Metsandus
– Kalandus
– Ulukid ja jahindus
– Turism
– Turbatootmine

5. Taristu ja ehitised, sh:
– Tehnilised tugisüsteemid (sh maanteed, sadamad, sillad, veevarustus ja kanalisatsioon ning telekommunikatsioon)
– Ehitised
– Transport

6. Energeetika ja energiavarustus, sh:
– Energiasõltumatus, varustuskindlus ja –turvalisus
– Energiaressursid
– Energiatõhususe rakendamine
– Soojatoomine
– Elektritootmine

7. Majandus, sh:
– Kindlustus
– Pangandus ja finantsid
– Tööhõive
– Äri ja ettevõtlus
– Tööstus

8. Ühiskond, teadlikkus ja koostöö, sh:
– Haridus, teadlikkus ja teadus
– Kommunikatsioon
– Ühiskond
– Rahvusvahelised suhted ja koostöö