Institutsioonide tugevdamine

UNEP/GF/4040-01-07

Kestvus: 2001–2005

Projekti põhiülesandeks oli osoonibüroo loomine ning riikliku osooniprogrammi raames läbiviidavate projektide koordineerimine ja juhendamine.

Projekti eesmärgid olid alljärgnevad.

Osoonibüroo loomine ja selle efektiivse töö tagamine

 • Töötajate värbamine ja büroo sisseseadmine.
 • Riiklikku “Osoonikihti kahandavate ainete järkjärgulise käibelt kõrvaldamise programmi kuuluvate projektide administreerimine, koordineerimine ja juhtimine.
 • Riikliku programmi raames tehtavate investeeringute ja regionaalprojektide teostamise järelevalve.
 • Koostöö Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnainspektsiooniga.
 • Koostöö Päästeametiga haloone sisaldavate mittekriitiliste tuletõrjesüsteemide mahamonteerimiseks.
 • Koostöö Tolliametiga osoonikihti kahandavate ainete ja neid sisaldavate toodete ebaseadusliku kaubanduse vastu.
 • Kontaktide loomine vastavate õppeasutuste, tööstuste ja assotsiatsioonidega.
 • Osoonikihti kahandavate ainete järkjärgulise kasutuselt kõrvaldamise graafiku täitmise jälgimine.
 • Baltimaade regionaalse haloonipanga töölerakendamine.
 • Külmikute kogumissüsteemi käivitamine.
 • Osoonikihti kahandavate ainete hävitamisvõimaluste väljaselgitamine.

Õigusloome

 • Vastavate õigusaktide väljatöötamise algatamine ja koordineerimine koostöös Keskkonnaministeeriumiga.
 • Osoonikihti kahandavate ainete (OKA-de) impordi-ekspordi piirangute ja impordikvootide väljatöötamine koostöös Keskkonnaministeeriumiga.
 • OKA-de emissioonide reguleerimissüsteemi k.a. trahvide süsteemi, väljatöötamine koostöös Keskkonnaministeeriumiga.
 • Külmatehnikute sertifitseerimissüsteemi väljatöötamine koostöös Keskkonnaministeeriumiga.

Avalikkuse ja tööstuste informeerimine

 • Osoonikihi kahanemisest tulenevate probleemide ning olemasolevate tehniliste ja teaduslike lahenduste alase teadlikkuse tõstmine.
 • Osoonikihti kahandavate ainete asendusainete ja tehnoloogiate alase info kogumine ja levitamine.
 • Avalikkuse informeerimise kampaaniate korraldamine.
 • OKA-de impordi-ekspordi alaste andmete kogumine ja analüüs.
 • OKA-de impordi ja ekspordi alaste andmete kogumine, töötlemine ja analüüs.
 • Kogutud ja ümbertöötatud OKA-de alaste andmete kogumine ja süstematiseerimine.

Aruannete koostamine ja esitamine

 • Iga–aastase OKA-de kasutamise alase aruande esitamine ÜRO osoonisekretariaadile.
 • Riiklikku programmi kuuluvate projektide aruannete esitamine ÜRO-le.
 • Aruannete esitamine Keskkonnaministeeriumile.