Põhjavee seire

Nitraaditundliku ala põhjavee seire

Nitraaditundliku ala põhjavee seire eesmärk on põllumajandusest lähtuva lämmastikureostuse mõju hindamine ning lämmastikuühendite sisalduste muutuste selgitamine eri sügavusintervallides ja allikates ning muu põllumajanduslikust tegevusest lähtuva reostuse mõju hindamine Eesti nitraaditundliku ala (NTA) põhjavees. Nitraaditundlikuks peetakse ala, kus põllumajanduslik tegevus on põhjustanud või võib põhjustada nitraatioonisisalduse põhjavees üle 50 mg/l või mille pinnaveekogud on põllumajanduslikust tegevusest tingituna eutrofeerunud või eutrofeerumisohus. Eestis on määratud Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlik ala, mis koosneb kahest alampiirkonnast – Pandivere piirkonnast ja Adavere-Põltsamaa piirkonnast.

Seiretöö tulemuste põhjal tehakse järeldusi NTA tegevuskava tõhususe kohta ning vajaduse korral kavandatakse uusi keskkonnakaitselisi meetmeid, et vähendada põllumajandustegevusest pärinevat reostuskoormust. Põhjavee reostumine lämmastikühenditega on määrava tähtsusega ka Pandivere kõrgustiku nõlvadelt algavate jõgede veekvaliteedi formeerumisel, sest Pandivere piirkonnas toituvad jõed valdavalt pindmisest põhjaveekihist. Saadud andmeid kasutatakse hinnanguteks meetmete kavandamisel ja rakendamisel, juhendmaterjalide ettevalmistamisel ning ettepanekute tegemisel põhjavee paremaks kasutamiseks ja kaitseks NTA-l ning keskkonnahoidlike tehnoloogiate rakendamisel.

Põhjaveekogumite seire

Põhjaveekogumite seire üldine eesmärk on saada ülevaade põhjavee seisundist, anda sisend põhjaveekogumite seisundi hindamiseks ning määrata põhjavee kvaliteedinäitajate muutused ja trendid, et tagada vajalik info veemajanduskavade rakendamiseks.

Põhjaveekogumite veetaseme seire eesmärk on kirjeldada põhjaveekogumite veetasemes toimuvaid muutusi, hinnata veetasemete muutumise põhjusi, anda lisainfot põhjaveekogumite keemilise seisundiklassi määramisel ja põhjavees saasteainete sisalduse trendide selgitamisel. Eesmärk on hinnata ka veetaseme muutustest põhjustatud põhjavee voolusuuna muutusi ja teha järeldusi sellest põhjustatud soolase või muu vee sissetungi kohta põhjaveekogumisse. Lisaks on põhjaveekogumite veetasemete seire eesmärk eristada veetaseme lühiajalisi muutusi pikaajalistest muutustest ning selgitada nende muutuste põhjuseid.

Põhjaveekogumite keemilise seire eesmärk on saada ülevaade põhjavee keemilisest koostisest ja tuvastada põhjavees sisalduvad saasteained, kirjeldada ja analüüsida põhjavee keemilises
koostises toimuvaid looduslikke ja inimtekkelisi muutusi ning anda hinnang inimtegevusest põhjustatud pikaajalistele muutustele põhjavee keemilises koostises. Samuti on eesmärgiks avastada põhjavees sisalduvate saasteainete sisalduse olulisi ja püsivaid trende ning hinnata keskkonnaeesmärkide saavutamist põhjaveest sõltuvatel kaitset vajavatel aladel.