Väävelheksafluoriidi (SF6) sisaldavate elektrijaotlate käitlejale

1. jaanuaril 2015. a jõustus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 517/2014 fluoritud kasvuhoonegaaside kohta ja määruse (EÜ) nr 842/2006 kehtetuks tunnistamise kohta.

Peamised nõuded:

Töötajate pädevus- ja sertifitseerimisnõuded (art 10)

Alates 4. juulist 2009 on pidanud elektrijaotlatest SF6 kokku koguvad töötajad olema sertifitseeritud. Sertifitseerimine on toimunud vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EÜ) nr 305/2008, millega kehtestati kõrgepingejaotlatest (nimipinge 1 kV ja kõrgem) teatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kokkukogumisega tegelevate töötajate sertifitseerimise miinimumnõuded ja vastastikuse tunnustamise tingimused.

Määruse (EL) nr 517/2014 kohaselt on tarvis töötaja pädevust fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate elektrijaotlate (sõltumata nimipingest) järgmiste käitlemistoimingute tegemiseks:

 • paigaldamine (juhul kui seadmesse lisatakse SF6);
 • hooldamine, teenindamine, remont;
 • kasutamiselt kõrvaldamine ja gaasi kokkukogumine.

2015. a 8. detsembril jõustus rakendusmäärus (EL) nr 2015/2066, mis kehtestatab sertifitseerimise miinimumnõuded ja vastastikuse tunnustamise tingimused füüsilistele isikutele, kes teevad fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate elektrijaotlate eelnimetatud käitlemistoiminguid.

Määrus (EÜ) 305/2008 kaotas kehtivuse, kuid mitte selle alusel väljastatud sertifikaadid. 305/2008 kohase sertifikaadi omanikku loetakse sertifitseerituks vastavalt määrusele (EL) nr 2015/2066 ja sertifitseerimisasutused võivad sertifikaadi ümber vahetada ilma uuesti eksamit tegemata.

Alates 1.juulist 2017.a tohivad alla 1 kV elektrijaotlate käitlemistoiminguid teha ainult määruse (EL) nr 2015/2066 või (EÜ) 305/2008 kohaselt sertifitseeritud töötajad.

Sertifikaadi saamiseks tuleb läbida eksam, mis sisaldab nii teoreetilist kui praktilist osa. Sertifitseerimiseks vajalike teadmiste ja oskuste täpne loetelu asub Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 2015/2066 lisas (ja (EÜ) nr 305/2008 lisas, kui sertifikaat on selle põhjal välja antud). Sertifikaat peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

 1. sertifitseerimisasutuse nimi, sertifikaadi omaniku täielik nimi, sertifikaadi number ja kehtivusaeg;
 2. sertifikaadi omanikul teha lubatud toiminguid;
 3. väljaandmise kuupäev ja väljaandja allkiri.

Eestis on välisõhu kaitse seadusega määratud, et fluoritud kasvuhoonegaaside osas kohaldatakse sertifitseerimiseks kutseseadust, kuid elektrijaotlate valdkonnas ei ole kutsete andmiseni jõutud. Huvi tekkimisel saab olemasolevate elektriala kutsete sisu laiendada. Selleks peab asjakohane erialaliit pöörduma Kutsekoja poole.

Teiste Euroopa Liidu liikmesriikide poolt välja antud töötajate sertifikaate, juhul, kui seadmeid on tarvis kanda FOKA registrisse, tõendab Eestis Keskkonnaamet. Sertifikaat peab olema tõlgitud eesti või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on ingliskeelne. Tõlge peab olema vandetõlgi tehtud või notari kinnitatud.

Teistes Euroopa Liidu liikmesriikides antud töötajate sertifikaadid on kättesaadavad Keskkonnaameti veebilehel rubriigi alt “Fluoritud kasvuhoonegaase ning osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete käitlemistoimingute teostajate sertifikaadid” juhul, kui vastav töötaja on selleks avalduse teinud.

Paigaldamise mõiste alla ei kuulu tehases SF6-ga eeltäidetud hermeetiliste seadmete paigaldamine, eeldusel, et gaasi sisaldavast kambriga ei tehta midagi sellist, mis suurendaks lekkeohtu.

Kui aga paigaldamisel on vaja elektrijaotla ainega täita või ainet lisada, siis nõutakse pädevust ja vastavat sertifikaati.

Lekkekontrolli alaseid pädevusnõudeid SF6 sisaldavatele elektrijaotlatele Euroopa Komisjon ei kehtesta, kuid siiski on käitlejatel kohustus vältida tahtmatuid lekkeid, mis nõuab hoolsust käitleja poolt lekkekontrolli tegema lubatud isikute valikul, et seda tööd usaldataks ainult neile isikutele, kes oskavad elektrijaotlate leket kontrollida ja mõistavad elektrijaotlas sisalduva SF6 väga suurt keskkonnaohtu. Teisalt kehtestab määruse (EL) nr 2015/2066 lisa, et elektrijaotlate käitlemistoimingute teostaja peab teadma lekete vältimise ja kontrolli kohta.

Ettevõtted

Äriühingu käitlemisluba ei ole elektrijaotlate ega SF6 sisaldavate mahutite käitlemiseks nõutud.

Heitkoguste vältimine (art 3)

Seadmete käitajad ja hooldustöötajad on kohustatud vältima F-gaaside heidet.

Neil tuleb võtta ettevaatusabinõusid lekke ärahoidmiseks.

Avastatud leke tuleb parandada ilma viivituseta.

Lekkekontroll (art 4)

Lekkekontrolli tuleb teha FOKA registrisse kantud seadmetele (FOKA registrist ja millised seadmed sinna on vaja kanda täpsemalt siin.

Elektrijaotlate puhul käsitletakse seadmena paigaldist, mille erinevad komponendid asuvad ühes korpuses ning mida on võimalik ümber paigaldada ilma ümberehitusteta või seadme komponente eemaldamata. Aine paikneb ühes sektsioonis või kambris.

Lekkekontrolli on vaja teha ja registrisse kanda andmed 5 CO2 ekvivalenttonni (0,21 kg SF6) või enam SF6 fluoritud kasvuhoonegaase (näiteks SF6) sisaldavate paiksete elektrijaotlate ja nende käitlemistoimingute kohta, väljaarvatud vähemalt ühele järgmistest tingimustest vastavad seadmed:

 1. elektrijaotla lekkemäär on tootja tehnilise spetsifikatsiooni kohaselt vähem kui 0,1 % aasta kohta ja sellel on vastav märgistus (ainult lause: „Hermeetiliselt suletud“ ei ole piisav);
 2. elektrijaotlal on seade rõhu või tiheduse jälgimiseks;
 3. elektrijaotla sisaldab vähem kui 6 kg fluoritud kasvuhoonegaase.

 

Lekkekontrollide sagedus (art 4)

Lekkekontrollide läbiviimise sagedus sõltub seadmes sisalduva aine kogusest CO2 ekvivalenttonnides.

Aine kogus CO2
ekvivalenttonnides
Lekke-
kontrolli
sagedus
Automaatne
lekketuvastus-
süsteem
kohustuslik
Lekkekontrolli sagedus,
kui on olemas automaatne
lekketuvastamise süsteem*
5 ja enam CO2
ekvivalenttonni
1 x aastas Ei 1 x kahe aasta jooksul
50 ja enam CO2
ekvivalenttonni
Iga 6 kuu järel Ei 1 x aastas
500 ja enam CO2
ekvivalenttonni
Iga 3 kuu järel Jah 2 x aastas

*juhul kui lekketuvastamise süsteemi koosseisus ei ole seadet SF6 rõhu ja tiheduse jälgimiseks.

Lekke tuvastamise süsteemi tuleb kontrollida vähemalt kord 12 kuu järel.

Pärast võimaliku lekke parandamist tagab käitaja, et seadmestiku kontrollivad ühe kuu jooksul pärast parandamist üle sertifitseeritud füüsilised isikud, et teha kindlaks, kas parandustööd on olnud tõhusad.

CO2 ekvivalenttonnid

Kilogrammide ümberarvestamiseks CO2 ekvivalenttonnideks on loodud CO2 kalkulaator, mis on leitav siit.

Kalkulaatori abil on seadme omanikel võimalik seadmes sisalduv aine arvutada ümber CO2 ekvivalendiks, mille põhjal saab juba enne seadme registrisse kandmist veenduda, kas seade on vaja FOKA-s registreerida või mitte.

SF6 piirkogused (kg) ning vastavad piirkogused CO2– ekvivalenttonnides

Aine GWP 5 CO2 ekv tonni 50 CO2 ekv tonni 500 CO2 ekv tonni
SF6 22 800 0,22 kg 2,19 kg 21,93 kg

Automaatne lekke tuvastamise süsteem (art 5)

Alates 1. jaanuarist 2017. a paigaldatud 500 või enam CO2< ekvivalenttonni fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate (SF6 puhul ca 21,93 kg) elektrijaotlatele kohustuslik paigaldada automaatne lekke tuvastamise süsteem.

Lekke tuvastamise süsteem on taadeldud mehaaniline, elektriline või elektrooniline seade fluoritud kasvuhoonegaaside lekke tuvastamiseks, mis lekke tuvastamise korral alarmeerib käitajat IGASUGUSEST lekkest.

Elektrijaotlate puhul võib lekke tuvastamise süsteemina sobida On-line jälgimissüsteem, mis alarmeerib käitajat alla 5% aine kaost.

Määruse (EL) nr 517/2014 automaatse lekke tuvastamise süsteemi definitsiooni alla ei kuulu näiteks:

 • lihtsad tiheduse määramise seadmed üksi, sest need ei alarmeeri käitajat lekkest;
 • On-line seadmed, mis ei ole otseselt mõeldud lekke tuvastamiseks, kuid käivituvad ca 5% lekkest alates.

Andmete registreerimine ja FOKA register (art 6)

Nendel seadmetele, millele on vaja teha lekkekontrolli, on nõutud hooldemärkmete pidamine. Elektrijaotlate lekkekontrolli nõuete kohta vaata ülaltpoolt pealkirja „Lekkekontroll (art 4)“ alt. Suur enamus elektrijaotlatest ei kuulu lekkekontrolli kohustuse alla ja FOKAsse.

Eestis on lekkekontrollide jt hooldemärkmete registreerimiseks FOKA register. FOKA registri eesmärk on välisõhu kaitse seaduse alusel kogutava fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete ja süsteemide ning käitlemistoimingutega seotud andmete haldamine digitaalses keskkonnas. Laiem eesmärk on tagada fluoritud kasvuhoonegaaside ja osoonikihti kahandavate ainete atmosfääri eralduvate heitkoguste vähenemine.

FOKA registrit haldab Keskkonnaamet. FOKA registri kasutusjuhend on siin.

FOKA register annab registreeritud seadmele FOKA tähise. See tuleb lisada seadme märgistusele.

Vastutus

Seadme omaniku kohustused ja vastutus:

 1. seadme registreerimine FOKA registris kahe nädala jooksul selle paigaldamisest arvates;
 2. registreeritud seadme, või mahuti võõrandamise, kasutusvalduse ülemineku või kasutuselt kõrvaldamise ja jäätmekäitlejale üleandmise või mahuti hoiustamise registreerimine FOKA registris kahe nädala jooksul asjaomasest toimingust arvates;
 3. kui seadet ümberehitamise käigus muudetakse, nt paigaldatakse automaatne lekketuvastussüsteem, siis uute andmetega seade saab uue tähise. Seadme omanikul tuleb uue tähisega seadme andmeid täiendada ning registreering 2 nädala jooksul uuesti kinnitada;
 4. lekkekontrolli õigeaegse läbiviimise tagamine.

Siiski ei piira miski omaniku õigust tellida kohustuste täitmiseks teenuseid kolmandatelt isikutelt (näiteks seadme registreerimist FOKA registris), kuid ka sellisel juhul jääb kohustuste täitmise eest vastutavaks käitleja ehk omanik.

Pädeva käitlemistoimingu tegija kohustus on registreerida toote, seadme, süsteemi või mahuti käitlemistoiming FOKA registris viie tööpäeva jooksul toimingust arvates.

Elektrijaotlate kohta FOKA registrisse kantavad käitlemistoimingud on kehtestatud FOKA põhimääruse 7. lisas.

FOKA registris tuleb registreerida järgmised käitlemistoimingud:

 1. paigaldusel seadmesse aine lisamine
 2. lekkekontrollid
 3. lekke kõrvaldamine
 4. seadmesse aine lisamine
 5. aine kogumine (eemaldamine seadmest) ja selle üleandmine
 6. hooldustööd
 7. automaatse lekke tuvastamise süsteemi paigaldamine, kontroll ja remont (juhul kui selline süsteem on olemas)
 8. seadme ümberehitamine (automaatse lekketuvastussüsteemi paigaldamine)

 

F-gaaside kogumine enne lõplikku kõrvaldamist ning vajaduse korral seadmete hooldus- või teenindustööde ajal sertifitseeritud töötajate poolt (art 8)

Käitaja, kes käitab fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavaid elektrijaotlaid tagab, et nimetatud gaase koguvad kokku sertifitseeritud töötjad, et tagada gaaside ringlussevõtt, taasväärtustamine või hävitamine.

Fluoritud kasvuhoonegaasi mahutit kasutanud ettevõtja korraldab vahetult enne selle kõrvaldamist mis tahes jääkgaaside kokkukogumise, et tagada nende gaaside ringlussevõtt, taasväärtustamine või hävitamine.

Kui seadmed on kasutuselt kõrvaldatud, siis on tegemist jäätmetega jäätmeseaduse tähenduses. Samuti kuulub jäätmeseaduse reguleerimisalasse ka selles olev gaas või SF6 jäätmena.

Aine kokkukogumiseks seadmest või mahutist peab töötaja kindlasti olema sertifitseeritud Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 305/2008 järgi või alates 1. juulist 2017. a Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 2015/2066 järgi.

Kui Eestis ei ole sobivat sertifitseeritud isikut, kes võtaks gaasi seadmest välja, siis tuleb leida sertifitseeritud isik mõnest teisest Euroopa Liidu liikmesriigist.

Nagu eelpool öeldud, Eestis sellist sertifitseerimist ei toimu. Juhul, kui vastav töötaja on selleks avalduse teinud, on teistes Euroopa Liidu liikmesriikides antud töötajate sertifikaadid on kättesaadavad Keskkonnaameti veebilehel rubriigi alt “Fluoritud kasvuhoonegaase ning osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete käitlemistoimingute teostajate sertifikaadid”.

SF6 vastuvõtmiseks mahutis peab jäätmekäitlejal olema ohtlike ainete käitluslitsents koodiga 16 05 04*.

Millistel Eesti ettevõtetel on selliste koodidega ohtlike ainete käitluslitsents saab küsida Keskkonnaameti jäätmebüroost.

F-gaaside müügiandmete pidamine ja töötajate pädevusandmete registreerimine aine müügil

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 517/2014 artikkel 11 lg 4 kehtestab, et fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmete või neist gaasidest sõltuva käitamisega seadmete paigaldamiseks, teenindamiseks, hooldamiseks või parandamiseks, kui selleks on määruse (EL) nr 517/2014 artikli 10 alusel nõutav sertifikaat või tunnistus, tohib alates 1. jaanuarist 2015. a F-gaase müüa üksnes nendele ettevõtjatele1 ja neid tohivad osta üksnes need ettevõtjad:

 • kellel on määruse (EL) nr 517/2014 artikli 10 kohased asjakohased sertifikaadid või tunnistused, või
 • kes palkavad isiku, kellel on määruse (EL) nr 517/2014 artikli 10 lõigete 2 ja 5 kohane sertifikaat või koolitustunnistus (sellisel juhul peab ostja müüjale tõestama, et ta on sellise isiku palganud, küsides näiteks lepingu kohta).

Seega SF6 müüja küsib aine müügil ostjalt pädevustunnistust.

Juhendi F-gaaside müügiandmete registreerimiseks leiab siit.

Märgistus

F-gaasidega seadmete ja balloonide õige märgistuse kohta palun vaata siit.


1 Ettevõtjana käsitletakse nii füüsilisi kui juriidilisi isikuid, seega nii töötajaid kui ettevõtteid.

Elektrijaotlad