Import, eksport ja keelud

Kaubasadama vaade

Turustamis- ja paigaldamiskeelud

Määruse (EL) nr 517/2014 artikliga 11 ja lisaga III kehtestatakse teatud toodetele turustamisekeelud. Eelmise määruse (EÜ) nr 842/2006 keelud jäid kehtima, lisandusid aga uued keelud. Samuti ei tohi turustamisekeeluga tooteid ja seadmeid paigaldada.

Turule laskmise all peetakse silmas Euroopa Liidus esmakordselt teistele isikutele tarnimist või kättesaadavaks tegemine tasu eest või tasuta kättesaadavaks tegemistne või tootja oma tarbeks, sealhulgas tollimenetluse alusel liidus vabasse ringlusse lubamist.

Tooted ja seadmed Keelustamise kuupäev
1. Ühekordselt täidetavad fluoritud kasvuhoonegaaside mahutid, mida kasutatakse jahutus- ja kliimaseadmete või soojuspumpade, tuletõrjesüsteemide või jaotlate hooldus- ja teenindustööde tegemisel või selliste seadmete või süsteemide täitmisel, või mis on ette nähtud lahustitena kasutamiseks 4. juuli 2007
2. Avatud otseaurustusseadmed, mis sisaldavad külmaainena fluorosüsivesinikke ja perfluorosüsivesinikke 4. juuli 2007
3. Tuletõrjeseadmed, mis sisaldavad
    – perfluorosüsivesinikke 4. juuli 2007
    – HFC-23 1. jaan 2016
4. Kodus kasutamiseks ette nähtud aknad, mis sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase 4. juuli 2007
5. Muud fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavad aknad 4. juuli 2008
6. Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavad jalatsid 4. juuli 2006
7. Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavad rehvid 4. juuli 2007
8. Fluoritud kasvuhoonegaase GWPga 150 või enam sisaldavad ühekomponendilised vahud, välja arvatud siis, kui need peavad vastama siseriiklikele ohutusnormidele 4. juuli 2008
9. Fluorosüsivesinikke GWPga 150 või enam sisaldavad signaalpasunad ning aerosoolgeneraatorid, mis on ette nähtud elanikkonnale meelelahutuslikuks või dekoratiivseks otstarbeks ja mida turustatakse sel eesmärgil ning mis on loetletud määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa punktis 40 4. juuli 2009
10. Fluorosüsivesinikke GWPga 150 või enam sisaldavad kodumajapidamistes kasutatavad külmikud ja sügavkülmikud 1. jaan 2015
11. Ärilisel eesmärgil kasutamiseks mõeldud külmikud ja sügavkülmikud (hermeetiliselt suletud seadmed)
    – mis sisaldavad fluorosüsivesinikke GWPga 2 500 või enam 1. jaan 2020
    – mis sisaldavad fluorosüsivesinikke GWPga 150 või enam 1. jaan 2022
12. Paiksed jahutusseadmed, mis sisaldavad või mille käitamiseks on vaja fluorosüsivesinikke GWPga 2 500 või enam, välja arvatud seadmed, mille eesmärk on jahutada tooteid temperatuurini alla – 50 °C 1. jaan 2020
13. Ärilisel eesmärgil kasutamiseks mõeldud kahe või enama kompressoriga külmutusagregaadid, mille nimivõimsus on 40 kW või enam ja mis sisaldavad või mille käitamiseks on vaja fluoritud kasvuhoonegaase, mille GWP on 150 või enam, välja arvatud kaskaadsüsteemi primaarses külmasüsteemis, kus võib kasutada fluoritud kasvuhoonegaase, mille GWP peab jääma alla 1 500 1. jaan 2022
14. Teisaldatavad siseruumides kasutatavad kliimaseadmed (hermeetiliselt suletud seadmed, mida lõppkasutaja saab ühest ruumist teise viia), mis sisaldavad fluorosüsivesinikke GWPga 150 või enam 1. jaan 2020
15. Alla 3 kg fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavad ühe siseosaga kliimaseadmed, mis sisaldavad või mille käitamiseks on vaja fluoritud kasvuhoonegaase, mille GWP on 750 või enam 1. jaan 2025
16. Vahud, mis sisaldavad fluorosüsivesinikke, mille GWP on 150 või enam, välja arvatud juhul, kui nad peavad vastama riiklikele ohutusstandarditele
    – Ekstrudeeritud polüstüreen 1. jaan 2020
    – Muud vahud 1. jaan 2023
17. Tehnilised aerosoolid, mis sisaldavad fluorosüsivesinikke, mille GWP on 150 või enam, välja arvatud juhul, kui nad peavad vastama riiklikele ohutusstandarditele või neid kasutatakse meditsiiniseadmetes 1. jaan 2018

OLULINE TEADA – nõuded HFC-sid sisaldavate eeltäidetud jahutus-, kliimaseadmete ja soojuspumpade importimisel

Alates 1. jaanuarist 2017. a rakendusid nõuded HFC-sid sisaldavate eeltäidetud jahutus-, kliimaseadmete seadmete ja soojuspumpade importimisel, kus eeltäidetud seadmetes sisalduv HFC, tuleb kvoodisüsteemi sisse arvestada. Erandina ei pea seadmete HFC-sid kvoodisüsteemis arvestama importijad, kes aastas impordivad vähem kui 100 CO2 ekv.tonni.

Seda, kas Teie poolt imporditavad seadmed sisaldavad HFC-sid, saab teada seadmete märgistuselt või seadmete tootjalt/müüjalt EL välises riigis.

Alates 01.02.2017 on mõnedel HFC-de sisaldamise võimalusega kaupadel uued kaubakoodid eristamaks HFC-sid sisaldavaid ja mittesisaldavaid kaupasid.

Täpsemalt »

Imporditud ja eksporditud F-gaaside ja nende sisaldavate toodetega seonduv aruandlus

F-gaaside määruse (EL) nr 517/2014 artikkel 19 kehtestab aruandluskohustuse neile, kes toodavad, impordivad ja ekspordivad F-gaase. Aruandlusnõuetest saab täpsemalt lugeda siin.

HFC-de kvoodisüsteem

Alates 01.01.2015 tohib HFC-sid (ained, mis on loetletud määruse (EL) nr 517/2014 I lisa 1. jaos või segud, mis sisaldavad vähemalt üht neist ainetest) EL-s turustada kvoodi alusel.
EL-i imporditavad HFC-dega eeltäidetud seadmed tuleb arvestada kvoodisüsteemis alates 01.01.2017.

Täpsemalt vaata palun siit.

Märgistamisnõuded

F-gaasidega seadmete, mahutite ja toodete õige märgistamise kohta leiab infot siit.

Lisainfot impordi ja kvoodisüsteemi kohta leiab Euroopa Komisjoni F-gaaside veebist.