Nõuded HFC-sid sisaldavate seadmete impordile alates 01.01.2017

Vastused olulisematele küsimustele HFC-dega eeltäidetud jahutus-, kliimaseadmete ja soojuspumpade importijate jaoks

Alates 1. jaanuarist 2017. a rakenduvad nõuded HFC-aineid sisaldavate eeltäidetud jahutus-, kliimaseadmete seadmete ja soojuspumpade importimisel, kus eeltäidetud seadmetes sisalduv HFC, alates 100 CO2 ekv tonnist, tuleb kvoodisüsteemi sisse arvestada (vastavalt määrusele (EL) 517/2014 art 14 lg 1 ja art 15 lg 2).

HFC-d ained, mis on loetletud määruse (EL) nr 517/2014 I lisas.

Kuidas eristatakse HFC-aineid sisaldavaid kaupasid?

Seda, kas Teie poolt imporditavad seadmed sisaldavad HFC-sid, saab teada seadmete märgistuselt või seadmete tootjalt/müüjalt EL välises riigis.

Tegelikult ja potentsiaalselt HFC-aineid sisaldada võivate kaupade puhul kuvatakse tollitariifistikus meede 724 ja märkused CD786 ja CD 787 – HFC-sid sisaldavate seadmete import on määruse (EL) nr 517/2014 alusel lubatud ainult juhul kui importijal on vastavusdeklaratsioon tõendamaks HFC-de arvelevõtmist kvoodisüsteemis ja kvoodi kasutamise volitus on talle reaalselt antud HFC-de registri kaudu.

Alates 01.02.2017 on mõnedel HFC-de sisaldamise võimalusega kaupadel uued kaubakoodid eristamaks HFC-sid sisaldavaid ja mittesisaldavaid kaupasid, nt endise koodi 8415 82 00 90 (Muud kliimaseadmed õhutemperatuuri ja –niiskuse reguleerimiseks; muud kui split-konditsioneerid, soojuspumbad või mootorsõidukite kliimaseadmed; sisaldavad külmakontuuri) asemel on nüüd 2 koodi

 • 8415 82 90 10 (80) –HFC-dega eeltäidetud;
 • 8415 82 90 90 (80) – muud seadmed.

Mõnda tüüpi kaupadel, mis võivad sisaldada HFC-sid, ei ole uusi kaubakoode, nt 8419 39 00 00 kuivatid, muud kui põllumajanduses või tselluloosi/puitmassi/paberitööstuses kasutatavad.

Juhul kui imporditavad kaubad sisaldavad HFC-sid, siis millised nõuded kehtivad?

Allolevas tabelis on kokkuvõtlikult nõuded imporditavate HFC-sid sisaldavate seadmete arvestamisel kvoodisüsteemis.

Nõuded seoses HFC-dega eeltäidetud seadmete arvestamisega kvoodisüsteemis (kehtivad alates 01.01.2017, sõltumata HFC kogusest) Viide õigusaktile Nõude täitmise aeg
HFC-dega eeltäidetud seadmetes sisalduvate seadmete impordil kolmandatest riikidest peab importijal olema HFC-de registris kvoodi kasutamise volitus (küsida seadmetootjalt, tootja teiselt EL esinduselt või mõnelt kvoodiomanikult). Toiminguteks kvoodi volitustega tuleb registreeruda HFC-de registris. Registreerimise juhend on siin, pealkirja all “F-Gas Portal: Registering an Undertaking”. (EL) nr 517/2014 art 14 Hiljemalt impordi hetkeks
Kõnealuste seadmete impordil koostab importija vastavusdeklaratsiooni, mille vorm on määruse (EL) 2016/879 lisas ja esitab selle tollideklaratsiooni lisadokumendina. Vastavusdeklaratsiooni peab importija säilitama 5 aastat. (EL) nr 2016/879, (EL) nr 517/2014 art 14 Hiljemalt impordi hetkeks
Kõnealuste seadmete importija või tootja koostab saadetises olevate seadmete loetelu vastavalt määruse (EL) 2016/879 art 2 lg 2. Seadmete loetelu peab importija säilitama 5 aastat. (EL) nr 2016/879, (EL) nr 517/2014 art 14 Hiljemalt impordi hetkeks
Kõnealuste seadmete importija laseb tõendada vandeaudiitoril või vastavalt direktiivile 2003/87/EÜ akrediteeritud kasvuhoonegaaside tõendajal eelmisel kalendriaastal imporditud seadmete HFC-sid puudutavate dokumentide õigsust ja esitab tõendamisaruande Euroopa Komisjonile elektroonilisel kujul. Enne tõendamist täidab importija HFC-de registris lahtri seadmete impordiks kalendriaasta jooksul ärakasutatud kvoodi kohta. (EL) nr 517/2014 art 14, (EL) nr 2016/879 31. märtsiks impordile järgneval kalendriaastal
Ettevõtted, kes importisid ja lasid EL turule 500 CO2 -ekvivalenttonni või rohkem toodetes ja seadmetes sisalduvaid fluoritud kasvuhoonegaase, peavad alates 2015. a esitama Euroopa Komisjonile aruande igal aastal 31. märtsiks eelneva kalendriaasta impordi kohta. CO2 ekvivalent-tonne saab arvutada fluoritud kasvuhoonegaaside kalkulaatoriga.

Aruande täitmiseks tuleb registreeruda HFC-de registrisse ja seejärel saab aruannet täita Euroopa Keskkonnaagentuuri aruandluskeskkonna kaudu, kus tuleb täita asjakohased aruandevormid (vastavalt määrusele (EL) nr 1191/2014).

(EL) nr 517/2014 art 19, (EL) nr 1191/2014 31. märtsiks impordile järgneval kalendriaastal

 

HFC-dega täidetud seadmete märgistusnõuded

HFC-aineid sisaldavatel seadmetel peab olema määruse (EL) nr 517/2014 art 12 kohane märgistus selle EL liikmesriigi keeles, mille turule seadmed viiakse. Eristamaks neid seadmeid, peab olema järgnev info:

 • Sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase
 • Fluoritud kasvuhoonegaasi nimetus, nt R-134a
 • Mass…….kg
 • GWP (globaalse soojendamise potentsiaal): 1430
 • CO2 ekvivalent-tonnid………= mass (tonnides) x GWP; nt 0,001 tonni*1430= 0,143 tonni CO2 ekv.)

Täpsem teave märgistuse kohta, sh erandid ja näited, on siin.

Euroopa Komisjoni koostatud infomaterjal fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmete importijatele EL määruse nr 517/2014 nõuete täitmiseks on leitav siit, pealkirjaga “Guidance: imports of pre-charged equipment”.

Juhendmaterjal impordiaruannete tõendamiseks on siin, pealkirjaga “Discussion Paper: Verification by Auditors”.

Millised võimalused on HFC-dega eeltäidetud jahutus- kliimaseadmete ja soojuspumpade impordiks alates 2017. a?

Soovitus: kõigepealt tasub kontakteeruda Teie poolt turustatavate seadmete tootjatega ja nende esindajatega EL riikides. Tõenäoliselt on neil plaanid, kuidas asja lahendada.

Võimalused on näiteks:

 1. Importida eeltäitmata seadmeid
 2. Lasta delegeerida endale volitus kvoodi kasutamiseks oma seadmete tootjal või tootja esindajal, kes on selle volituse eelnevalt hankinud mõnelt kvoodiomanikult. 2022-2023. a kvooti omavate ettevõtete nimekiri, kes võivad kvooti volitada ükskõik millisele seadmete importijale, on määratud Euroopa Komisjoni 23. oktoobri 2020. a otsusega (EL) 2020/1604.
 3. Tuua Eestisse juba varem EL vabasse ringlusse lastud seadmeid (nt kui suurtootja EL esindus impordib seadmeid kõikidele oma EL partneritele)
 4. Ise hankida volitus mõnelt kvoodiomanikult. 2022-2023. a kvoodiomanike nimekiri, kellel on õigus kvooti volitada ükskõik millisele seadmete importijale, on Euroopa Komisjoni otsuses ((EL) 2020/1604). 2024. aastaks tuleb uus nimekiri.
 5. Importida HFC vabasid seadmeid, näiteks süsivesinike (HC) või CO2-ga töötavaid seadmeid

Enamus importijatest kasutab varianti b.

Volitatud kvoodi osa ei aegu, vaid seda saab seadmete importija kasutada ükskõik, mis ajal alates 2017. a F-gaasidega eeltäidetud seadmete importimiseks.

Turule lubatavad HFC-de kogused on piiratud ja vähenevad kiiresti vastavalt vähendamise graafikule. 2021-2023. EL turuleviidavate HFC-de summaarne kogus on 45% aastatel 2009-2012 turuleviidavast baaskogusest (100%st) ja aastatel 2024-2026 31%.

Euroopa Komisjoni poolt koostatud juhendid

 • Juhend HFC-sid sisaldavate jahutus-, kliimaseadmeid ja soojuspumpasid Euroopa Liitu importivatele ettevõtetele on leitav siit, pealkirja alt “Guidance: Imports of pre-charged equipment”.
 • HFC-de registrisse registreerimise juhend on leitav siit pealkirja alt “F-Gas Portal: Registering an Undertaking” ja andmete muutmise juhend pealkirja alt “F-Gas Portal: Finding Company ID, Changes to Company and Contact Persons, Registering Multiple Companies”

Kvoodisüsteemi õiguslik alus

Määrus (EL) nr 517/2014 näeb ette fluorosüsivesinike ehk HFC-de järkjärgulise kasutuselt kõrvaldamise, mille käigus toimub HFC-de turuleviimine Euroopa Komisjoni poolt eraldatud kvootide alusel.

Järkjärguline vähendamine tähendab Euroopa Liidus (EL-s) turule viidavate HFC-de (väljendatud CO2 ekvivalendina) vähendamist 79% võrra ajavahemikul 2015–2030.

Kust saada rohkem infot?

Kvootide andmise ja HFC-de registri kasutamise küsimustes saab vastuseid e-postilt CLIMA-HFC-REGISTRY@ec.europa.eu.

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse F-gaaside veebilehte uuendatakse jooksvalt kui Komisjon saadab uut infot.