F-gaasidel põhinevaid lahusteid sisaldavate seadmete käitlejale

Lahustitünnid

F-gaasi tüüp Lahusti nimetus
HFC-d HFC-365mfc, HFC-43-10mee, HFC-245fa, HFC-134a
PFC-d PFC-14, PFC-116, PFC-218, PFC-51-1
Näiteid muudest lahustitest, millele F-gaaside määrus ei rakendu
Süsivesinikud, eetrid, vesinikfluoroeetrid, estrid, ketoonid, lahustisüsteemid

F-gaasidel põhinevaid lahusteid kasutatakse peamiselt elektroonikatööstuses pindade puhastamiseks ja rasvärastuseks ning samuti täppis-metallkomponentide (nt kosmosetööstuses), elektroonikakomponentide (nt elektroonika skeemiplaatide) ning meditsiiniliste ja optiliste seadmete komponentide puhastussüsteemides.

Lisaks kasutatakse F-gaasidel põhinevaid lahusteid loodusravimite, toidu- ja maitseainete või lõhnaainete ekstraheerimiseks kosmeetika- ja ravimitööstuses ning muudes erirakendusteks ettenähtud seadmetes, millele F-gaaside määrus sel juhul samuti rakendub.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 517/2014 fluoritud kasvuhoonegaaside kohta tulenevad peamised nõuded:

Pädevus- ja sertifitseerimisnõuded (art 10)

Töötajad

Fluoritud kasvuhoonegaasidel põhinevaid lahusteid sisaldavatest seadmetest F-gaasi kokkukogumiseks peavad töötajad olema sertifitseeritud.

Fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemiseks peab töötajal olema Eestis välja antud asjakohane kutsetunnistus või mõnes teises liikmesriigis vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EÜ) nr 306/2008 välja antud vastav sertifikaat.

Sertifikaadi saamiseks tuleb läbida eksam, mis sisaldab nii teoreetilist kui praktilist osa. Sertifitseerimiseks vajalike teadmiste ja oskuste loetelu asub Euroopa Komisjoni määruses (EÜ) nr 306/2008, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 seadmetest teatavate fluoritud kasvuhoonegaasidel põhinevate lahustite kokkukogumisega tegelevate töötajate sertifitseerimise miinimumnõuded ja vastastikuse tunnustamise tingimused.

Eestis ei ole F-gaaside lahustikasutust teada ja sellealast sertifitseerimist ei toimu. Piisava huvi tekkimisel saab ka sellel tegevusalal töötavate isikute sertifitseerimise korraldada kutseseaduse raames. Selleks tuleb leida sobiv erialaliit, kes on huvitatud pöörduda Kutsekoja poole.

Teistes Euroopa Liidu liikmesriikides antud töötajate sertifikaadid on kättesaadavad Keskkonnaameti veebilehel rubriigi alt “Fluoritud kasvuhoonegaase ning osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete käitlemistoimingute teostajate sertifikaadid” juhul, kui vastav töötaja on selleks avalduse teinud.

Ettevõtted

Ettevõtete puhul ei ole käitlemisluba nõutud. Piisab sertifitseeritud töötajatest.

Muud nõuded

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 517/2014 tulenevad lisaks ka muud nõuded, mis kehtivad ka F-gaasidel põhinevaid lahusteid sisaldavate seadmete käitlemisel.

Heitkoguste vältimine (art 3)

Seadmete käitajad ja hooldustöötajad on kohustatud vältima F-gaaside heidet.

Neil tuleb võtta ettevaatusabinõusid lekke ärahoidmiseks.

Avastatud leke tuleb parandada ilma viivituseta.

Seadmete ja käitlemistoimingute registreerimine FOKA registris (art 6)

5 ja enam CO2 ekvivalenttonni F-gaase lahustina sisaldavad seadmed ja nende käitlemistoimingud on vaja registreerida. Selleks on Eestis loodud FOKA register.

FOKA registri eesmärk on tagada fluoritud kasvuhoonegaaside ja osoonikihti kahandavate ainete atmosfääri eralduvate heitkoguste vähenemine. FOKA registrit haldab Keskkonnaamet.

FOKA registrist loe täpsemalt siin.

Seadmete ja nende käitlemistoimingute registreerimisel on oluline see, et arvestus on muutunud CO2 ekivalenttonnide põhiseks.

Kalkulaatori abil on seadme omanikel võimalik seadmes sisalduv aine arvutada ümber CO2 ekvivalendiks, mille põhjal saab juba enne seadme registrisse kandmist veenduda, kas seade on vaja FOKA-s registreerida või mitte.

Levinumate lahustite piirkogused (kg), millele vastab 5 CO2– ekvivalenttonni, millest alates on nõutud seadmete registreerimine FOKAsse:

Aine GWP 5 CO2 ekv tonnile vastav F-gaasi
mass kg-des
HFC-365mfc 794 6,30 kg
HFC-43-10mee 1 640 3,05 kg
HFC-245fa 1 030 4,85 kg
HFC-134a 1 430 3,50 kg

Seadmed tuleb FOKA-s registreerida 2 nädala jooksul nende paigaldamisest.

FOKA registris registreeritud seadme märgistussildile tuleb lisada seadme FOKA tähis, mille saab seadme registreerimisel.

Vastutus

Seadme omaniku kohustused ja vastutus:

  1. seadme registreerimine FOKA registris kahe nädala jooksul selle paigaldamisest arvates;
  2. registreeritud seadme, süsteemi või mahuti võõrandamise, kasutusvalduse ülemineku või kasutuselt kõrvaldamise ja jäätmekäitlejale üleandmise või mahuti hoiustamise registreerimine FOKA registris kahe nädala jooksul asjaomasest toimingust arvates;
  3. kui seadet ümberehitamise käigus muudetakse, nt suurendatakse või vähendatakse seadmes olevat aine kogust, siis uute andmetega seade saab uue tähise. Seadme omanikul tuleb uue tähisega seadme andmeid täiendada ning registreering 2 nädala jooksul uuesti kinnitada.

Siiski ei piira miski omaniku õigust tellida kohustuste täitmiseks teenuseid kolmandatelt isikutelt (näiteks seadme registreerimist FOKA registris), kuid ka sellisel juhul jääb kohustuste täitmise eest vastutavaks käitleja ehk omanik.

Pädeva käitlemistoimingu tegija kohustus on registreerida toote, seadme, süsteemi või mahuti käitlemistoiming FOKA registris viie tööpäeva jooksul toimingust arvates.

FOKA registris registreerimist nõudvad andmed ja käitlemistoimingud on kehtestatud FOKA põhimääruse lisas 8.

Registreerida tuleb:

  1. seadme paigaldamine;
  2. seadmesse aine lisamine;
  3. aine kogumine (eemaldamine seadmest) ja selle üleandmine;
  4. seadme ümberehitamine (seadmes oleva aine koguse suurendamine või vähendamine.

 

Seadmete ja toodete turulelaskmise1 piirangud (art 11 ja Lisa III)

Ühekordse kasutusega mahutite turulelaskmine on olnud keelatud alates 4. juulist 2007. a. Turule laskmise all peetakse silmas Euroopa Liidus esmakordselt teistele isikutele tarnimist või kättesaadavaks tegemist tasu eest või tasuta või tootja oma tarbeks, sealhulgas tollimenetluse alusel liidus vabasse ringlusse lubamist.

Ühekordselt täidetav mahuti on mahuti, mida ei saa korduvalt täita ilma mahutit selleks spetsiaalselt kohandamata või mis lastakse turule ilma märketa, et see on ette nähtud tagastamiseks mahuti korduvtäitmise eesmärgil.

F-gaaside müügiandmete pidamine ja töötajate pädevusandmete registreerimine aine müügil (art 11)

1. jaanuaril 2015. a jõustunud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 517/2014 artikkel 11 lg 4 kehtestab, et fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmete või neist gaasidest sõltuva käitamisega seadmete paigaldamiseks, teenindamiseks, hooldamiseks või parandamiseks, kui selleks on artikli 10 alusel nõutav sertifikaat või tunnistus, tohib F-gaase müüa üksnes nendele ettevõtjatele2 ja neid tohivad osta üksnes need ettevõtjad:

  • kellel on määruse (EL) nr 517/2014 artikli 10 kohased asjakohased sertifikaadid või tunnistused, või
  • kes palkavad isiku, kellel on määruse (EL) nr 517/2014 artikli 10 lõigete 2 ja 5 kohane sertifikaat või koolitustunnistus (sellisel juhul peab ostja müüjale tõestama, et ta on sellise isiku palganud, esitades näiteks lepingu koopia).

Seega F-gaasidel põhinevate lahustite ostmisel küsitakse töötaja pädevustunnistust.

Juhendi F-gaaside müügiandmete registreerimiseks leiab siit.

F-gaaside kogumine enne lõplikku kõrvaldamist ning vajaduse korral seadmete hooldus- või teenindustööde ajal sertifitseeritud töötajate poolt (art 8)

Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavaid paiksete jahutus- kliimaseadmeid või soojuspumpade käitlemisel tuleb tagada, et nimetatud gaase koguvad kokku sertifitseeritud töötjad, et tagada gaaside ringlussevõtt, taasväärtustamine või hävitamine. Ka tuleb enne fluoritud kasvuhoonegaasi mahuti kõrvaldamist teha mis tahes jääkgaaside kokkukogumine, et tagada nende gaaside ringlussevõtt, taasväärtustamine või hävitamine.

F-gaase sisaldavate jäätmete puhul on tegemist ohtlike jäätmetega jäätmeseaduse tähenduses. Selliste mahutite vastuvõtmiseks mahutis peab jäätmekäitlejal olema ohtlike ainete käitluslitsents, mis on antud koodiga 14 06 01* või 14 06 02* tähistatud jäätmete käitlemiseks. Millistel Eesti ettevõtetel on selliste koodidega ohtlike ainete käitluslitsents saab küsida Keskkonnaametist.

Keskkonnaameti poolt antud ohtlike jäätmete käitluslitsentsid on leitavad siit.

Nagu eelpool öeldud Eestis sellist sertifitseerimist ei toimu. Juhul, kui vastav töötaja on selleks avalduse teinud on teistes Euroopa Liidu liikmesriikides antud töötajate sertifikaadid on kättesaadavad Keskkonnaameti veebilehel rubriigi alt “Fluoritud kasvuhoonegaase ning osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete käitlemistoimingute teostajate sertifikaadid”.

Märgistus (art 12)

F-gaasidega seadmete, mahutite ja toodete õige märgistamise kohta leiab infot siit.

Euroopa Komisjon on koostanud brošüüri F-gaase sisaldavate lahustite kasutamise kohta (PDF, 962 KB).

NB! Kõnealune brošüür on koostatud eelmise Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 842/2006 kehtimise ajal. Seetõttu on viited õigusaktidele aegunud, kuid muus suhtes 3-5. peatükk kehtivad.


1 „turule laskmine” – Euroopa Liidus esmakordselt teistele isikutele tarnimine või kättesaadavaks tegemine tasu eest või tasuta või tootja oma tarbeks; lisaks tollimenetluse alusel liidus vabasse ringlusse lubamine. 2 Ettevõtjana käsitletakse nii füüsilisi kui juriidilisi isikuid, seega nii töötajaid kui ettevõtteid.