Eesmärgid

Tulenevalt merestrateegia raamdirektiivist (MSRD) ja üldsuse huvist on projekti üldisemaks eesmärgiks saavutada või säilitada merekeskkonna hea seisund. Selleks töötatakse välja strateegia, kuidas seatud eesmärkideni jõuda.

Projekti eesmärgiks on merestrateegia viimase kolme etapi elluviimine ja seeläbi mere ja sisevete juhtimissüsteemide parandamine. Selleks töötatakse Eesti mereala jaoks välja MSRD nõuetele vastav merestrateegia, mis koosneb naaberriikidega kooskõlas olevast kulutõhusast mereseire programmist ja merekeskkonda mõjutavate survetegurite ohjamise meetmekavast.

Mereseire programm

poi

Autonoomne poijaam. Foto: Peeter Laas.

Eesmärgiks on kasvatada merekeskkonna seisundi alast teadmistebaasi ja survetegurite avastamise võimekust, mis saavutatakse täiendatud mereseire programmi kasutuselevõtuga. Tulenevalt uue seireprogrammi laiemast katvusalast ning merepiirkonna või allpiirkonna seiremeetodite omavahelisest kooskõlastatusest võimaldab see arvestada asjakohaseid piiriüleseid mõjusid ja iseärasusi.

Meetmekava

Projekti peamiseks eesmärgiks on suurendada võimet ohjata merekeskkonda mõjutavaid survetegureid, et saavutada või säilitada merekeskkonna hea seisund. Selleks koostatakse Eesti mereala meetmekava, st valmib ettepanek meetmetest, mida tuleb rakendada mereala hea keskkonnaseisundi saavutamiseks või säilitamiseks.

LNG uuring

Projekti lisaeesmärgiks on veeldatud maagaasi (LNG) laevakütusena kasutamise võimalikkuse väljaselgitamine. Selleks viiakse läbi LNG laevakütusena kasutamise tehnilise- ja majandusliku teostatavuse uuring ning LNG kasutamise mõju hindamine keskkonnale.

poi

Foto: Peeter Laas

Teadlikkuse kasvatamine

Lisaks on projekti eesmärgiks veel sihtrühmade, huvigruppide ja avalikkuse teadlikkuse kasvatamine merekeskkonnas aset leidvatest protsessidest ning neid mõjutavatest surveteguritest ja kaasamine merestrateegia koostamise protsessi. Selleks on ettenähtud projekti tulemuste avaldamine kodulehel ja erinevate infomaterjalide näol ning seireprogrammi ja meetmekava avalikustamise seminaride korraldamine.