Uudised

Eesti merestrateegia meetmekava eelnõu avalik väljapanek ja arutelu

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ ja Keskkonnaministeerium teatavad merestrateegia meetmekava eelnõu avalikust väljapanekust ning avalikust arutelust.

Avalik arutelu toimub 7. juunil 2016.a. algusega kell 14.00 Keskkoonaministeeriumi I korruse saalis (Narva mnt. 7a, Tallinn).

Arutelu on avatud kõigile huvilistele!

Avalikul arutelul antakse ülevaade valminud merestrateegia meetmekava eelnõu dokumendist ning samuti on võimalus esitada teemakohaseid küsimusi ja ettepanekuid. Merestrateegia meetmekava eelnõu dokument koos memoga on kättesaadav Keskkonnaministeeriumi kodulehelt ja alljärgnevalt:

Meetmekava eelnõu
Memo

Meetmekava kohta ootame kommentaare ja ettepanekuid hiljemalt 14. juuniks 2016. Kommentaare saab saata nii EKUKi projektijuhile Marek Nurmikule (marek.nurmik@klab.ee) kui ka Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonna nõunikule Agnes Villmannile (agnes.villmann@envir.ee).

Lisainfo:
Marek Nurmik, marek.nurmik@klab.ee, +372 555 47923.

Arutelu protokoll 7.06.2016

Arutelu protokolli lisa 1 MSRD meetmekava ettekanne 07.06.2016

Arutelu protokolli lisa 2 osalejate nimekiri 07.06.2016


Projekti lõpuseminar

19. aprillil 2016 algusega kell 9.30 toimub Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2009-2014 programmi “Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine” projekti „Euroopa Liidu merestrateegia raamdirektiivi kohase Eesti mereala meetmekava väljatöötamine, k.a. saastuse vähendamiseks veeldatud maagaasi (LNG) kui alternatiivse laevakütuse kasutamise tasuvusuuringu teostamine“ lõpuseminar.

Seminar toimub Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn esimese korruse Jakobsoni seminariruumis (Toompuiestee 27 / Paldiski mnt 4, 10149 Tallinn).

Seminari päevakava:
9.30 – 10.00 Kohv ja registreerimine
10.00 – 10.10 Avasõnad
10.10 – 10.30 Projekti tutvustus
10.30 – 11.00 Mereseire programmi ettepanek
11.00 – 11.15 Meetmekava eelnõu struktuur
11.15 – 11.45 Meetmekava eelnõus väljapakutud uued meetmed (tunnused: 1-4, 6, 8 ja 9)
11.45 – 12.15 Meetmekava eelnõus väljapakutud uued meetmed (tunnused: 5, 7, 10 ja 11)
12.15 – 13.15 Lõuna
13.15 – 13.30 Meetmekava eelnõu uute meetmete sotsiaal-majandus- ja kulutõhususe analüüs
13.30 – 13.45 Meetmekava eelnõu uute meetmete KSH tulemused (Alkranel/MSI)
13.45 – 14.00 Norra Mereuuringute Instituudi tagasiside Eesti mereseire programmi ja meetmekava ettepanekutele
14.00 – 14.15 Kohvipaus
14.15 – 14.30 Veeldatud maagaasi (LNG) laevakütusena kasutuselevõtu tehnilise ja majandusliku teostatavuse uuringu tulemused
14.30 – 14.45 Erinevate LNG-l sõitvate laevatüüpide saasteainete emissioonitegurid
14.45 – 15.00 Välisõhu saastetasemete arvutuslik hindamine laevaliikluses LNG stsenaariumite põhjal
15.00 – 15.30 Arutelu, kokkuvõte, lõpp

Osalemiseks palume kindlasti ennast registreerida hiljemalt 14. aprilli õhtuks doodle keskkonnas: http://doodle.com/poll/3vuad5ct2ruryft4

Projekti läbiviimist ja seminari korraldamist rahastavad Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanism ja Keskkonnaministeerium.

Lisainfo:
Marek Nurmik, marek.nurmik@klab.ee, 55547923


„EESTI MERESTRATEEGIA MEETMEKAVA EESTI MEREALA HEA KESKKONNASEISUNDI SAAVUTAMISEKS JA SÄILITAMISEKS“ KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ teatab „Eesti merestrateegia meetmekava Eesti mereala hea keskkonnaseisundi saavutamiseks ja säilitamiseks“ keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust.

Meetmekava koostamise eesmärgiks on teha kindlaks meetmed, mida tuleb võtta kasutusele Eesti merealas hea keskkonnaseisundi saavutamiseks või säilitamiseks ning kehtestatud keskkonnaalaste sihtide saavutamiseks. KSH ulatus hõlmab eneses meetmekavaga välja töötatud uute meetmete ning selle raames arengukavaga „Eesti Merenduspoliitika 2012-2020“ püstitatud eesmärkide ja seatud meetmete keskkonnamõju strateegilist hindamist, et hinnata merenduspoliitika ja meetmekava omavahelist kooskõla. Meetmekavas esinevate uute meetmete ja arengukava elluviimisel võib esineda riigipiiri ülest mõju.

Meetmekava koostamise algataja ja kehtestaja on Keskkonnaministeerium (Narva mnt 7a, 15172 Tallinn, kontaktisik Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonna nõunik Agnes Villmann, agnes.villmann@envir.ee, 626 2936) ning koostamise korraldaja on Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ (Marja 4d, 10617 Tallinn, kontaktisik projektide büroo projektijuht Marek Nurmik, marek.nurmik@klab.ee, 555 47923). Meetmekava koostajateks on Säästva Eesti Instituut Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (Kontaktisik: Sulev Nõmmann, sulev.nommann@seit.ee, 53311618), Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut (Kontaktisik: Georg Martin, georg.martin@ut.ee, 6718936) ning Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut (Kontaktisik: Urmas Lips, urmas.lips@msi.ttu.ee, 6204304). KSH-d viib läbi OÜ Alkranel (Riia 15B, 51010 Tartu, kontaktisik Alar Noorvee, alar@alkranel.ee, 736 6676) ja TTÜ Meresüsteemide Instituut (Akadeemia tee 15a, 12618 Tallinn, kontaktisik Taavi Liblik, taavi.liblik@msi.ttu.ee, 620 4315).

„Eesti merestrateegia meetmekava Eesti mereala hea keskkonnaseisundi saavutamiseks ja säilitamiseks“ KSH aruandega ja Eesti merestrateegia meetmekava eelnõu koostamise käigus välja töötatud uute meetmetega saab tutvuda ajavahemikul 06.02.2016 – 01.03.2016. a Keskkonnaministeeriumi kodulehel http://www.envir.ee/et/merestrateegia ning Eesti Keskkonnauuringute Keskuse kodulehel https://klab.ee/merestrateegia/uudised/. KSH raames hinnatava riikliku arengukavaga „Eesti Merenduspoliitika 2012-2020“ ning arengukava rakendusplaaniga aastateks 2014–2016 saab tutvuda ajavahemikul 06.02.2016 – 01.03.2016 a. Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel https://mkm.ee/et/uudised-pressiinfo/analuusid-ja-uuringud#merendus.

KSH aruande kohta saab ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada kirjalikult kuni 01.03.2016. a e-posti teel Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ-le aadressile: marek.nurmik@klab.ee.

Eesti merestrateegia meetmekava Eesti mereala hea keskkonnaseisundi saavutamiseks ja säilitamiseks KSH aruande avalik arutelu toimub 02.03.2016. a algusega kell 13:00 Keskkonnaministeeriumi saalis aadressil Narva maantee 7a, Tallinn 15172.

Eesti merestrateegia meetmekava KSH aruanne
Lisa_1.Eesti merestrateegia meetmekava KSH programm
Lisa 2.Merestrateegia heakskiitmise otsus
Lisa_3.Eesti merestrateegia meetmekava uued meetmed 15.09.2015 seisuga


Eesti merestrateegia meetmekava ja veemajanduskavade avalik väljapanek ja arutelud

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ teatab merestrateegia ja veemajanduse meetmekavade avalikust väljapanekust ning avalikest aruteludest.

Ühised avalikud arutelud toimuvad 23. septembril Tallinnas hotell Euroopas, 24. septembril Pärnus Tervis Ravispaahotellis ja 25. septembril Tartus Tasku keskuses.

Lisainfot veemajandus-ja maandamiskavade kohta saate lugeda Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.

Lisaks veemajanduskavade ja merestrateegia meetmekavade ühistele aruteludele toimuvad merestrateegia meetmekava avalikud arutelud 28. septembril Haapsalus ja Kärdlas, 29. septembril Kuressaares ning 30. septembril Rakveres ja Jõhvis.

Kõik arutelud on avatud kõigile huvilistele!

Arutelud pakuvad ülevaate valminud dokumentidest ning samuti on võimalus esitada teemakohaseid küsimusi ja ettepanekuid. Täpsem info merestrateegia meetmete ja avalike arutelude kohta on toodud alljärgnevalt.

Merestrateegia meetmekava uued meetmed
Merestrateegia ja veemajanduse meetmekavade ühiste arutelude päevakava ja registreerimise info
Merestrateegia meetmekava avalikele arutelude päevakava ja registreerimise info
Mere meetmekava uute meetmete sotsiaalmajanduslike mõjude hinnang_23.09.2015


„Eesti merestrateegia meetmekava Eesti mereala hea keskkonnaseisundi saavutamiseks ja säilitamiseks“ keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalik väljapanek ja avalik arutelu

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ teatab „Eesti merestrateegia meetmekava Eesti mereala hea keskkonnaseisundi saavutamiseks ja säilitamiseks“ keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust.

Meetmekava koostamise eesmärgiks on teha kindlaks meetmed, mida tuleb võtta kasutusele Eesti merealas hea keskkonnaseisundi saavutamiseks või säilitamiseks ning kehtestatud keskkonnaalaste sihtide saavutamiseks. KSH ulatus hõlmab eneses meetmekavaga välja töötatud uute meetmete ning selle raames arengukavaga „Eesti Merenduspoliitika 2012-2020“ püstitatud eesmärkide ja seatud meetmete keskkonnamõju strateegilist hindamist, et hinnata merenduspoliitika ja meetmekava omavahelist kooskõla. Meetmekavas esinevate uute meetmete ja arengukava elluviimisel võib esineda riigipiiriülest mõju.

Meetmekava koostamise algataja ja kehtestaja on Keskkonnaministeerium (Narva mnt 7a, 15172 Tallinn, kontaktisik Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonna nõunik Agnes Villmann, agnes.villmann@envir.ee, 626 2936) ning koostamise korraldaja on Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ (Marja 4d, 10617 Tallinn, kontaktisik projektide büroo projektijuht Marek Nurmik, marek.nurmik@klab.ee, 555 47923). Meetmekava koostamist rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) programmi “Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine” vahenditest. Meetmekava koostajateks on Säästva Eesti Instituut Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (Kontaktisik: Sulev Nõmmann, sulev.nommann@seit.ee, 53311618), Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut (Kontaktisik: Georg Martin, georg.martin@ut.ee, 6718936) ning Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut (Kontaktisik: Urmas Lips, urmas.lips@msi.ttu.ee, 6204304).

KSH-d viib läbi OÜ Alkranel (Riia 15B, 51010 Tartu, kontaktisik Alar Noorvee, alar@alkranel.ee, 736 6676) ja TTÜ Meresüsteemide Instituut (Akadeemia tee 15a, 12618 Tallinn, kontaktisik Taavi Liblik, taavi.liblik@msi.ttu.ee, 620 4315).

„Eesti merestrateegia meetmekava Eesti mereala hea keskkonnaseisundi saavutamiseks ja säilitamiseks“ KSH programmi lisas 2 on leitavad Eesti merestrateegia meetmekava eelnõu koostamise käigus välja töötatud esialgsed uued meetmed. KSH raames hinnatava riikliku arengukavaga „Eesti Merenduspoliitika 2012-2020“ ning arengukava rakendusplaaniga aastateks 2014–2016 saab tutvuda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel https://www.mkm.ee/et/arengukavad.

KSH programmi kohta saab ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada kirjalikult kuni 27. juulini 2015 e-posti teel Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ-le aadressile marek.nurmik@klab.ee.

Eesti merestrateegia meetmekava Eesti mereala hea keskkonnaseisundi saavutamiseks ja säilitamiseks KSH programmi avalik arutelu toimub 27. juulil 2015. aastal algusega kell 10:00 Keskkonnaministeeriumi esimese korruse saalis aadressil Narva maantee 7a, Tallinn 15172.

„Eesti merestrateegia meetmekava Eesti mereala hea keskkonnaseisundi saavutamiseks ja säilitamiseks“ keskkonnamõju strateegilise hindamise programm


Eesti merestrateegia teine etapp

On valminud Eesti merestrateegia teine etapp ehk sihtide pidevaks hindamiseks ja korrapäraseks ajakohastamiseks mõeldud seireprogramm.

Merestrateegia raamdirektiivi artikli 11 kohaselt peavad liikmesriigid kehtestama ja rakendama koordineeritud seireprogrammi mere keskkonnaseisundi hindamiseks.

Valminud töö eesmärk on kõiki hea keskkonnaseisundi tunnuseid hõlmava ühist merepiirkonda omavate naaberriikidega kooskõlas oleva kulutõhusa integreeritud mereseire programmi koostamine Eestis.

Mereseire eesmärgiks on koguda andmeid Eesti mereala keskkonnaseisundi perioodiliseks hindamiseks, sh merestrateegia raamdirektiivi alusel kehtestatud keskkonnaalaste sihtide saavutamiseks või mittesaavutamiseks ja kehtestatava meetmekava tõhususe hindamiseks.

Valminud tööle ootame teie kommentaare ja täiendamisettepanekuid 26. septembriks 2014 Eesti Keskkonnauuringute Keskuse kontaktisiku projekti “Euroopa Liidu merestrateegia raamdirektiivi kohase Eesti mereala meetmekava väljatöötamine, k.a. saastuse vähendamiseks veeldatud maagaasi (LNG) kui alternatiivse laevakütuse kasutamise tasuvusuuringu teostamine” projektijuhi Marek Nurmiku e-posti aadressile: marek.nurmik@klab.ee.

Lisaks anname teada, et ootame teid seireprogrammi avaliku arutelu koosolekule, mis toimub 18. september 2014, algusega kell 14.00 Keskkonnaministeeriumis.

MERESEIRE PROGRAMM_2014
Mereseire programmi avaliku arutelu protokoll_18.09.2014