Aruanne
Veeldatud maagaasi laevakütusena kasutuselevõtu tehnilise ja majandusliku teostatavuse uuring
Aruanne
Välisõhu saastetasemete arvutuslik hindamine laevaliikluses LNG stsenaariumite põhjal

Tulemused

Projekti oodatavaks tulemuseks on paranenud mere- ja sisevete keskkonnaseisundit mõjutavate survetegurite ohjamise süsteem. Selleks luuakse projekti käigus Eesti Vabariigile merestrateegia raamdirektiivist lähtuvalt merestrateegia, mis koosneb seireprogrammist ja meetmekavast.

Praegune seireprogramm ei kata täiel määral MSRDst tulenevaid vajadusi. Projekti tulemusena koostatakse mereseire programm, mis katab kogu Eesti mereala (st seireprogrammi katvusala senisest laieneb), on ühist merepiirkonda omavate naaberriikidega kooskõlas (st merepiirkonna või allpiirkonna seiremeetodid on omavahel kooskõlas ja võetakse arvesse asjakohaseid piiriüleseid mõjusid ja iseärasusi) ning toob seiresse sisse uute teemadena nt mereprügi, müra ja energia ning hüdroloogilistest muutustest tingitud keskkonna muutuste seire. Andmekogumise strateegia ja ulatus on kaasajastatud tagamaks seireandmete ajalise ja ruumilise representatiivsuse ja adekvaatsuse vastavalt püstitatud seire eesmärkidele.


Projekti teise ja oluliseima tulemusena koostatakse Eesti mereala meetmekava, st valmib ettepanek meetmetest, mida tuleb rakendada mereala hea keskkonnaseisundi saavutamiseks või säilitamiseks. Valmiv meetmekava ühendab kõik senised eraldiseisvad erinevad tegevuskavad ja rakendusplaanid jmt, mis meil seni merealal kehtivad, ühtseks mereala meetmekavaks. Enne meetmete kehtestamist viiakse projekti käigus läbi mõjuhinnang, sh tulude ja kulude analüüsid. Meetmekavas tuuakse välja kuidas kavatsetakse meetmeid rakendada ja kuidas need aitavad kaasa kehtestatud keskkonnalaste sihtide saavutamisele.

Projekti käigus koostatud seireprogrammi ja meetmekava avalikustamised annavad
huvigruppidele infot Eesti merestrateegia kohta ning võimaluse nende koostamises kaasa rääkida.


Kolmanda tulemusena valmib projekti käigus veeldatud maagaasi kui alternatiivse laevakütuse teostatavuse ja tasuvuse uuring. Selliseid uuringuid pole Eestis senini veel läbi viidud. Antud projekti uuringu tulemused annavad võimaliku info LNG kasutamiseks.

Projekti otsesed väljundid:

  • mereseire programm on koostatud (eelnõu koos seletuskirjaga);
  • kulutõhususe- ja sotsiaalmajanduslik analüüs meetmekavale on tehtud;
  • meetmekava keskkonnamõju strateegiline hindamine on läbiviidud;
  • meetmekava on huvigruppidele tutvustatud ja tehtud ettepanekud/märkused võimaluse korral sisseviidud (avalikkus on kaasatud);
  • veeldatud maagaasi (LNG) laevakütusena kasutamise tehniline ja majanduslik teostatavusuuring on läbiviidud;
  • meetmekava on koostatud (eelnõu koos seletuskirjaga).