Juhtpartner

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ (EKUK) on riigile kuuluv äriühing, mille tegevusaladeks on vee-, õhu- ja pinnaseanalüüsid, toorme ja toodangu laborianalüüsid, keskkonnaprojektide juhtimine, keskkonnaekspertiis ja -audit, teadus- ja arendustegevus, keskkonnaalane nõustamine ja koolitus, ohtlike jäätmete analüüs ja käitlemine ning tollilabori teenuse osutamine riigi tolliametil.

EKUK vastutab projekti juhtimise ja koordineerimise eest.

Projektijuht
Marek Nurmik
marek.nurmik@klab.ee
+372 555 47923

Projekti finantsjuht
Tiia Tänav
tiia.tanav@klab.ee

Ekspert
Tiia Kaar
tiia.kaar@klab.ee

Ekspert
Mari-Liis Moldau
mari-liis.moldau@klab.ee

Partnerid

Keskkonnaagentuur

Keskkonnaagentuur

Keskkonnaagentuur (KAUR) on Keskkonnaministeeriumi hallatav riigiasutus, mille olulisemad tegevused on riikliku keskkonnaseire korraldamine, ilmaprognoosi ja hoiatuste koostamine, hinnangute andmine keskkonnaseisundi ja seda mõjutavate tegurite kohta, asjaomaste andmekogude pidamine ja Eesti keskkonnaseisundi kohta aruandluse esitamine. Keskkonnaagentuuri roll projektis on osaleda merestrateegia raamdirektiivi nõuetele vastava mereseire programmi väljatöötamises.

Koduleht: www.keskkonnaagentuur.ee

Veemajanduse peaspetsialist
Kristi Altoja
kristi.altoja@envir.ee

Keskkonnaseire korralduse peaspetsialist
Alvar Räägel
alvar.raagel@envir.ee


Keskkonnaamet

Keskkonnaamet

Keskkonnaamet (KA) on valitsusasutus, mis tegutseb Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas. Keskkonnaameti ülesanne on viia ellu riigi keskkonnakasutamise, looduskaitse ja kiirgusohutuse poliitikat ning osaleda kõikvõimalike keskkonnaalaste õigusaktide ja muude ametlike dokumentide väljatöötamises ning täiustamises. Keskkonnaameti roll projektis on osaleda mereseire programmi ja meetmekava väljatöötamise tegevustes.

Koduleht: www.keskkonnaamet.ee

Vee peaspetsialist
Kaari Männikus-Nilson
kaari.mannikus-nilson@keskkonnaamet.ee


havf

Norra Mereuuringute Instituut

Norra mereuuringute instituut (IMR) osaleb seireprogrammi väljatöötamise ja meetmekava koostamise tegevustes, kaasates projekti välisekspertide kogemuse ja teadmised nendes valdkondades.

Koduleht: www.imr.no/nb-no

Vanemteadur
Henning Wehde
henning.wehde@imr.no


Norsk I.

Norra õhu-uuringute instituut

Norra õhu-uuringute instituudi (NILU) rolliks projektis on veeldatud maagaasi (LNG) laevakütusena kasutamise keskkonnamõju- ja teostatavusuuringu tegevustes osalemine.

Koduleht: www.nilu.no

Teadusuuringute direktor
Leonor Tarrasson
lta@nilu.no

Vanemteadur
Susana Lopez-Aparicio
sla@nilu.no

Vanemteadur
Dag Tonnesen
dat@nilu.no