Infomaterjalid

Projekti „Euroopa Liidu merestrateegia raamdirektiivi kohase Eesti mereala meetmekava väljatöötamine, k.a. saastuse vähendamiseks veeldatud maagaasi (LNG) kui alternatiivse laevakütuse kasutamise tasuvusuuringu teostamine“ 19. aprillil toimunud lõpuseminari ettekanded:

EMP mereprojekti tutvustus
MSRD mereseire programmi ettepanek
MSRD meetmekava eelnõu struktuur
MSRD meetmekava uued meetmed (tunnused: 1-4, 6, 8 ja 9)
MSRD meetmekava uued meetmed (tunnused: 5, 7, 10 ja 11)
Meetmekava eelnõu uute meetmete sotsiaal-majandus- ja kulutõhususe analüüs
Meetmekava eelnõu uute meetmete KSH
IMR tagasiside Eesti mereseire programmi ja meetmekava ettepanekule
LNG laevakütusena kasutuselevõtu tehnilise ja majandusliku teostatavuse uuring
Erinevate LNG-l sõitvate laevatüüpide saasteainete emissioonitegurid
Välisõhu saastetasemete arvutuslik hindamine laevaliikluses LNG stsenaariumite põhjal

Eesti merestrateegia meetmekava avalike arutelude ettekanded:
Eesti merestrateegia meetmekava avalikustamine 23-30.09.2015_SEI
Merestrateegia uued meetmed (tunnused 1-4, 6, 8 ja 9)
Merestrateegia uued meetmed (tunnused 5, 7, 10 ja 11)
Merestrateegia uute meetmete sotsiaalmajanduslik analüüs

Eesti mereseire programmi avaliku arutelu ettekanded:
Mereseire programmi avaliku arutelu ettekanne – projekti tutvustus 18.09.2014
Mereseire programmi avaliku arutelu ettekanne – mereseire programm MSRD mõistes 18.09.2014
Mereseire programmi avaliku arutelu ettekanne – EESTI MERESEIRE PROGRAMM 18.09.2014