Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond

keemialaborKeskkonna- ja analüütilise keemia osakonnas määratakse vee ning õhu kvaliteedinäitajaid. Samuti tegeldakse keskkonnakahjude hindamisega, nagu saasteainete sisalduse määramine vees ja pinnases ning keskkonnaavariidest tingitud reostuse uuringud.

  • Pinna-, põhja-, joogivee ja õhu kvaliteedinäitajate määramine.
  • Saasteainete sisalduse määramine vees, pinnases ja elustikus.
  • Vee ja reoveesetete mikrobioloogiline analüüs.
  • Heitvee-, põhjavee- ja prügilaseired, pinnase ja põhjaveereostuse uuringud.
  • Sademetekeemia uuringud.
  • Õlireostuse identifitseerimine.

Reoveepuhastusseadmete töö efektiivsuse hindamiseks viime läbi aktiivmuda koosluse uuringuid.

Osakonna koosseisus olev välitööde grupp teeb heit- ja pinnaveeuuringuid (sh proovivõtt ja vooluhulkade mõõtmine).

Meie laborid tegelevad vajadusel ka uute analüüsimeetodite juurutamisega ning osalevad regulaarselt riiklikel ja rahvusvahelistel võrdluskatsetel. Kõik keskkonnakeemia-alased analüüsid viiakse läbi moodsa aparatuuri ja akrediteeritud meetoditega. Analüütilised katsemeetodid on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt. EKUKi akrediteeringutest täpsemalt »