Õhukvaliteedi- ja kliimaosakond

Õhu-uuringud EKUK-is
Õhukvaliteedi- ja kliimaosakonna põhiliseks tegevusvaldkonnaks on õhuproovide võtmine välisõhust ja siseruumidest ning nendes saasteainete sisalduse määramine.

Õhuseire

Õhukvaliteedi- ja kliimaosakond vastutab

  • rahvusvahelise ja riikliku õhuseire eest Eestis, viies läbi riiklikku välisõhu kvaliteedi seiret linnades ja foonialadel (kokku 9 statsionaarset õhuseirejaama),
  • Põhja-Eesti sademete seire eest,
  • kompleksseire eest.

Kohalike omavalitsuste tellimusel hinnatakse planeeringute käigus mitmesuguste objektide (maanteed, elamurajoonid, parklad jms) mõju välisõhu kvaliteedile.

Ettevõtete ja asutuste tellimusel koostab õhukvaliteedi juhtimise osakond saasteallikatest keskkonda eralduvate saasteainete lubatud heitkoguste (LHK) projekte, koostab õhukvaliteedi alaseid eksperthinnanguid ja teostab saasteainete hajumisarvutusi. Hajumisarvutuste eesmärgiks on mitme saasteallikate koosmõju hindamine ja maksimaalse maapinnalähedase kontsentratsiooni leidmine.

Peale selle tegeleb osakond emissioonigaaside proovivõtu ja analüüsiga ning osoonikihti kahjustavate ainete lekkekontrolli, kogumise ja utiliseerimisega.

Eesti Õhukvaliteedi Juhtimissüsteem

EKUK õhukvaliteedi- ja kliimaosakonna oluliseks ülesandeks on Eesti Õhukvaliteedi Juhtimissüsteemi arendamine ja ülalpidamine. Süsteemi on koondatud Eestist tehtavad välisõhu pidevmõõtmised (riiklik seire ja ettevõtete omaseire), õhusaaste modelleerimine, õhusaaste indeksi arvutamine ja muud õhu-andmed. Välisõhu mõõtetulemused reaalajas on nähtavad Eesti Õhukvaliteedi Juhtimissüsteemi veebirakenduses.

Õhukvaliteedi- ja kliimaosakonna allüksused

  • Õhulabor.
  • Emissioonimõõtmiste grupp.