Pärnu osakond

EKUK-i Pärnu osakonna tegevusvaldkonda kuulub riikliku heitvee- ja pinnaveeseire läbiviimine maakondades, ettevõtete ja asutuste tellitavad pinna-, põhja-, joogi- ja heitvee analüüsid ning veeproovide võtmine eri objektidel.

Vees määratakse üle 20 füüsikalis-keemilise näitaja: üldfüüsikalised omadused (värvus, lõhn jne), hägusus, hõljuvained, biokeemiline hapnikutarve, pH, lämmastikuühendid, fosforiühendid, fluoriidid, naftaproduktid, kloriidid, väävliühendid jm.

Teenused ja tegevusalad

  • Saasteainete sisalduse määramine heitvees veepuhastusseadme tõhususe hindamiseks ja saastetasu arvutamiseks. Põhilisteks saastenäitajateks on:
    • biokeemiline hapnikutarve (BHT7), millega iseloomustatakse reostuskoormust orgaanilise ainega;
    • üldfosfor, mille allikaks on looduslik eutrofikatsioon või puudulikult puhastatud reoveest (olme ja toiduainetööstus) tekkinud punkt- ja hajureostus;
    • üldlämmastik, millest suurima osa moodustab enamasti olmest, põllumajandusest või tööstusest pärit ammoonium- ja nitraatlämmastik;
    • heljum, mille allikaks on olme, põllumajandus ja tööstus.
  • Avariidest tingitud veekeskkonna saastatuse taseme määramine.
  • Pinna- ja põhjavee kontrolluuringud. Hinnatakse jõgede veekvaliteedi üldseisundit mingil kindlal ajaperioodil, lähtuvalt erinevatele näitajatele (lahustunud hapnik, bioloogiline hapnikutarve, ammooniumioon, üldfosfor ja üldlämmastik) antud osakaalust üldseisundis.
  • Joogivee kvaliteedi kontroll vastavalt õigusaktidele.

Analüüside eesmärk on kontrollida saastatuse taset vastavalt Eesti õigusaktides ja rahvusvahelistes nõuetes esitatud piirnormidele. Analüüsid viiakse läbi, kasutades moodsat aparatuuri ja akrediteeritud meetodeid.

Tegeldakse ka uute analüüsimeetodite juurutamisega ning osaletakse regulaarselt vabariiklikel ja rahvusvahelistel võrdluskatsetel kõikide veeliikide osas. EKUK-i Pärnu osakond on akrediteeritud keskkonnakaitsealaste keemiliste analüüside valdkonnas Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt.

EKUKi Pärnu osakonna kontatktandmed.