Koostamise protsess

Eestis on seni tegeldud peamiselt kliimamuutuste leevendamisega (kasvuhoonegaaside heidete vähendamisega) ja hädaolukordade reguleerimisega ning eraldi kliimamuutuste mõjudega kohanemise arengukava ega rakendusplaani Eestil veel ei ole.

Samas on mõningaid kohanemise meetmed kajastatud valdkondlikes strateegiates, tegevuskavades ja seadustes. Kõigest sellest aga ei piisa. Selleks, et kõikides valdkondades ja kõikidel haldustasanditel võetaks õigeaegselt kasutusele tõhusaid kohanemismeetmeid, on vaja strateegilisemat riiklikult koordineeritud lähenemist riikliku kliimamuutuste mõjudega kohanemise arengukava ja rakenduskava näol, kuhu oleksid integreeritud kujul koondatud kõik kõnealuse teemaga seotud küsimused ja prioriteedid.

Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2009-2014 programmi „Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine” projekti “Eesti riikliku kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava ja rakendusplaani ettepaneku väljatöötamine” raames koostakse Eesti riikliku kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava ja rakendusplaani eelnõu, mille põhjal teeb Keskkonnaministeerium Vabariigi Valitsusele ettepaneku Eesti kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava vastuvõtmiseks.

Projekti tegevused on lühidalt järgmised:

  1. Olemasoleva informatsiooni analüüs ja edasiste tegevuste planeerimine
  2. Kliimamuutuste minevikutrendide kirjeldamine ja tulevikustsenaariumite valik
  3. Kliimamuutuste mõjude valdkonnapõhine hindamine, kliimamuutuste mõjudega kohanemise valdkonnapõhiste meetmete väljatöötamine, nende indikatiivse maksumuse hindamine ja prioritiseerimine
  4. Keskkonnamõjude strateegilise hindamise läbiviimine
  5. Riikliku kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava ja rakendusplaani ettepaneku väljatöötamine
  6. Avalikkuse teavitamine läbi infoportaali ja teavitusürituste

Projekti üldjuhtimiseks on loodud juhtkomisjon, kuhu kuuluvad nii Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonna kui ka teiste kliimamuutuste valdkonnaga kokku puutuvate ministeeriumide, muude riigiasutuste ja teiste asjasse puutuvate osapoolte esindajad.