Rahastusinfo

Eesti kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava koostamine toimub Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2009-2014 programmi „Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine” projekti “Eesti riikliku kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava ja rakendusplaani ettepaneku väljatöötamine” raames.

Projekti kogumaksumus on 427 500 eurot, millest 90,61% rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetusest ja 9,39% Eesti riigi kaasfinantseeringuna. Projekti maksumus koosneb abikõlblike kulude maksumusest.

Projekti toetab ka Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2009−2014 programmi “Integreeritud mere ja siseveekogude majandamine” III avatud taotlusvoor. Vooru eelarve on 819 708 eurot. Avatud taotlusvooru kohta lähemalt.

Euroopa majanduspiirkonna toetused

Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad Euroopa Majanduspiirkonna (Euroopa Majanduspiirkond) lepingu kaudu tihedat koostööd EL-iga.

Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetusi antakse aastatel 2009–2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016.

Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.