HAZBREF

Hazardous industrial chemicals in the IED BREFs

HAZBREF on projekt, mida rahastab INTERREG Baltic Sea Region programm ning kaasrahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti peamine eesmärk on täiustada ohtlike ainete käsitlust parima võimaliku tehnika referentsdokumentides (BREF).

Tööstusheitest looduskeskkonda jõudvad ohtlikud ained avaldavad kahjustavat mõju Läänemerele. Paraku pole ohtlike ainete teekond ning heite vähendamise meetmed piisavalt hästi teada. Tööstusheite ohjamise peamiseks tööriistaks Euroopa Liidus on tööstusheite direktiiv (IED). Direktiivi põhjal on välja antud tööstuses parima võimaliku tehnika (BAT) referentsdokumente (BREF). Paraku ei sisalda seni avaldatud BREF-id süstemaatilist ja kõikehõlmavat ülevaadet tööstusespetsiifilistest ohtlikest ainetest. Seetõttu on ettevõtetel raske neid aineid ohjata ning ametiasutustel nende ohjet kontrollida.

HAZBREF projekti ülesanne on täita ohtlike ainete alast teadmiste tühimikku tööstuse ja Läänemerele avalduva kahjuliku mõju vahel nii, et saadud teadmiste varal oleks edaspidi võimalik tööstusheite mõju vähendada.

HAZBREF-i ülesanne on üles leida asjakohased ohtlikud ained, analüüsida nende kasutust, emissiooni ja vähendamise võimalusi. Tulemuseks on tööstuse vastavate sektorite parima võimaliku tehnika soovitused ja kirjeldus, kuidas edaspidi on võimalik jooksvalt liita BREF-idesse asjakohaste ohtlike ainete alast infot.

Euroopa mastaabis on teada ohtlike ainete ebasoodne mõju Läänemerele (HELCOM). Eesti mastaabis on Veemajanduskavade põhjal teada mitme kogumi keemiliselt halb seisund (nt Haapsalu lahe rannikuvesi, Pärnu lahe rannikuvesi, Liivi lahe rannikuvesi). Peamiseks mittevastavaks näitajaks on ohtlike ainete sisaldus kalakoes. Kuna kalad teevad rändeid, pole võimalik üksnes kohtmeetmetega saavutada head seisundit. Nt Haapsalu lahes olev kala võib olla pärit Läänemere teiselt kaldalt. Seetõttu on olulne tegeleda ohtlike ainete heite vähendamisega Euroopas üleselt, mis on ka selle projekti haare.

Projekt on jaotatud kolme ossa:

  • Ohtlike ainete andmeallikate koondamine. – Hetkel puudub süstemaatiline protseduur, ohtlike ainete lisamiseks BREF-i. See on vajalik, et juhendid oleksid võimalikult ajakohased. Selleks koondatakse ohtlikke aineid käsitlevad andmebaasid (REACH, HELCOM jne) ning selgitatakse kas ja millised ained millistesse BREF-idesse ning kuidas peaks lisama. Tehakse ettepanek süsteemi toimimiseks tulevikus. Töötatakse välja meetod, mille abil on võimalik asjakohaste ohtlike ainete informatsiooni liita BREF-idesse.
  • Õiguslike vastuolude ja tühimike selgitamine. – Euroopa Liidu ametkonnad, kohalikud ametkonnad ning ettevõtted peavad täitma erinevate õigusaktide (tööstusheite direktiiv, REACH jne) erinevaid osi, mille üldine eesmärk on vähendada ja vältida ohtlike ainete sattumist keskkonda. Kuna õigusakte ja suuniseid on palju, tuleb koostada ühtne ülevaade, kuidas need on omavahel seotud, kus on tühimikud ja kus kattuvused. Tegevuse eesmärk on soodustada EL erinevate asutuste (ECHA, EIPPCB) vahelist koostööd.
  • Praktika kirjeldus ettevõtete tasandil. – Igas partnerriigis valitakse kolm tootmisettevõtet. Nende kemikaalide ohjet kirjeldatakse ning võrreldakse BREF-iga. Tulemuseks on teadmine kas ja mil viisil peaks täiendama BREF-e. Juhtumianalüüside põhjal kirjeldatakse parimaid võimalikke tehnikaid (BAT). Otsitakse tootmisjäätmete taaskasutamise võimalusi. Kaalutakse, kas tootmises mõne ohtliku aine asendamine võimaldab jääke taaskasutada või paremini töödelda. Aktuaalseks teemaks on tõusnud ringmajandus, mille eesmärk on jäätmetekke vältimine. Mõnede ettevõtete põhjal antakse ülevaade ringmajanduse rakendamisest.

Eesti Keskkonnauuringute Keskus osaleb ettevõtete uuringus, mille käigus kirjeldatakse ohtlike ainete ohjet.

Projekti tulemuseks on ettepanekud BREF-ide tõhusamaks rakendamiseks ja täiendamiseks. BREF-e täiendavad EL IPPC büroo töögrupid. Täiendatud BREF-e rakendavad vastava sektori ettevõtted. Seal hulgas vastavad Eesti ettevõtted.

Projektist

  • Kestus: oktoober 2017 – september 2020.
  • Projektis osaleb 5 partnerit viiest Läänemere äärsest riigist: Soome Keskkonnainstituut (SYKE), Rootsi Keskkonnaagentuur (SEPA), Poola Ökoloogia ja Tööstusalade Instituut (IETU),
  • Saksa Keskkonnaamet (UBA), Eesti Keskkonnauuringute Keskus (EKUK). Juhtpartneriks on Soome Keskkonnainstituut (SYKE).
  • Projekti kogu eelarve on 1 989 571,62 €, millest 1 533 863,85 € finantseerib ERDF. EKUKi tööd rahastavad: Euroopa Regionaalarengu Fondi Interreg Kesk-Läänemere programm 113 832,11 € ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 20 088,02 €.
  • Projekti koduleht: http://www.syke.fi/projects/hazbref