CWPharma

Clear waters from pharmaceuticals – CWPharma (#R055)

CWPharma on projekt, mida rahastab INTERREG Baltic Sea Region programm ning kaasrahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

CWPharma eesmärgiks on välja töötada meetmed Läänemerre juhitavate ravimijääkide emissioonide vähendamiseks.

Ravimijääkide emisioonid selgitatakse välja tuginedes nii kirjanduslikele andmetele kui ka juhtumipõhisele lähenemisele. Emissioonide vähendamise meetmetena hinnatakse

 • reovee süvapuhastust (projekti käigus viiakse läbi pilootkatsetused osoneerimise ja filtrimisega reaalsetel reoveepuhastitel) ning saadud tulemuste baasil koostatakse juhendmaterjalid protsessi optimeerimiseks;
 • analüüsitakse Läänemere äärsete riikide ravimite ringlusest kõrvaldamise mehhanisme ning tehakse soovitusi vanade ravimite ringlusest kõrvaldamise tõhustamiseks;
 • analüüsitakse ravimijääke nii keskkonnast (pinnavesi, merevesi, setted) kui ka punktallikatest (reoveepuhastite sisse- ja väljavoolud, reoveesete, kalakasvatused) ning teavitatakse saadud tulemustest avalikkust;
 • tehakse ettepanekud ravimitootjate keskkonnalubade tingimuste seadmiseks. Kõik emissioonide vähendamise meetmed töötatakse välja arvestades nii kuluefektiivsust kui ka ökotoksilisi kasutegureid.

EKUK osaleb projekti tööpakettides 2 (andmete kogumine), 3 (reoveepuhastus) ja 4 (mittetehnilised meetmed):

 • Tööpaketi 2 eesmärgiks on koguda infot ravimite tarbimise, emissioonide, keskkonnas leidumise ning riskide kohta. Selleks kasutatakse juhtumispõhist lähenemist, kusjuures Eesti detailsemaks uuringualaks on välja valitud Pärnu jõe piirkond. Põhirõhk andmete kogumisel on suunatud punktallikatele (Paide, Türi ja Pärnu reoveepuhastid ning üks kalakasvatus). Uuritavatel aladel kaardistatakse seal asuvad ravimitootjad, ravimite inim- ja veterinaarkasutuse määr, reoveepuhastite sisse- ja väljavoolud, haiglad jm. Andmeid ravimite kasutuse ja ringluse kohta on kavas koguda kogu Eesti kohta. Saadud tulemuste baasil tehakse kokkuvõtte ravimijääkide emissioonidest Läänemerre ning koostatakse juhendmaterjal emissioonide vähendamiseks.
 • Tööpaketi 3 käigus viiakse läbi pilootkatsetused ravimijääkide eemaldamiseks heitveest reaalsetel puhastitel (uuritakse süvapuhastusmeetoditena osoneerimist ja filtrimist) ning saadud tulemuste baasil koostatakse juhendmaterjalid protsessi optimeerimiseks ning ravimijääkide emissioonide vähendamiseks heitvees. Eestis tehakse Paide reoveepuhasti näitel läbi puhastusprotsessi optimeerimise arvutused ning saadud tulemusi tutvustatakse avalikul seminaril. Ülevaade süvapuhastusmeetoditest ja nende tõhususest, mille abil on võimalik eemaldada ravimijääke reo- ja heitveest. Koolitused reoveepuhastite operaatoritele.
 • Tööpakett 4 keskendub nn leebetele meetmetele, mille abil ravimijääkide keskkonda sattumist vähendada ja/või vältida. Nendeks meetmeteks oleks nii vanade/kasutamata ravimite ringlusest kõrvaldamine, inimeste informeerimine ravimijääkide keskkonnamõjudest kui ka teemad, mis on seotud keskkonnalubade andmise, liitumislepingute tingimuste seadmistega. Projekti käigus võetakse vaatluse alla kasutamata ja/või vanade ravimite ringlusest kõrvaldamise skeemid ning pakutakse välja ühtne võimalik lähenemine kogu Läänemere regiooni jaoks.

Tulemustest

CWPHARMA projekti raames leiti Läänemere piirkonna vetes keskkonnale ohtlikus kontsentratsioonis 12 erinevat ravimijääki (millest 5 Eestis). Kahjuks oli ravimijääke kõigis uuritud proovides.
Ravimijääkide jõudmist keskkonda on vaja kiiresti vähendada!
Mida teha?

 1. Kas sinu ravim on keskkonda sattudes ohtlik? Õpime naabritelt – sisesta ravim ja saad teada
 2. Kas sinu ravimit on Eestis keskkonnast leitud?
 3. Mida teha oma aegunud või kasutamata ravimiga? kuhuviia.ee

Projektist

 • Kestus: oktoober 2017 – september 2020
 • Projektis osaleb 15 partnerit seitsemest Läänemere äärsest riigist, juhtpartneriks on on Soome Keskkonnainstituut (SYKE).
 • Eesti partnerid: Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ ja Eesti Vee-Ettevõtete Liit. Projekti rakendamist toetavad Keskkonnaministeerium, Sotsiaalministeerium ja Terviseamet.
 • Projekti kogu eelarve on 3 724 448,36 €, millest 2 879 898,08 € finantseerib ERDF. EKUKi tööd rahastavad: Euroopa Regionaalarengu Fondi Interreg Baltic Sea Region programm 102 111,94€ ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 18 019,76 €.
 • Projekti koduleht: www.cwpharma.fi

Publikatsioonid