Õhukvaliteedi seirevõrgustiku arendamine ja täiendamine ning asukohapõhise terviseriski hinnangute süsteemi loomine

Projekti eesmärgiks on uuendada õhukvaliteedi seirevõrgustikku ja sellel põhinevat modelleerimissüsteemi. Tervisemõju hindamistulemuste põhjal luuakse infotehnoloogiline lahendus, mis võimaldab anda ühiskonnale selge põhjenduse elluviidud meetmete asjakohasuse kohta ning seostab õhusaasteainetega kokkupuutumist inimeste terviserikidega.

Projekti käigus ajakohastatakse ja laiendatakse riiklikku seirevõrgustikku, et katta mõõtmistega suuremat osa riigi territooriumist ja seeläbi pakkuda elanikkonnale asukohapõhisemat seireinfot, täita kliimaneutraalsuse saavutamise eesmärke ja kontrollida rakendatavate poliitikate ja meetmete tõhusust ning suurendada elanikkonna teadlikkust. Elanikele arusaadava seose loomine terviseriski ja õhuheitmete vahel ning selle läbi käitumise mõjutamine.

Peamine vahend õhusaasteainete heitkoguste vähendamiseks rakendatud meetmete tõhususe ja üldise keskkonnapoliitika kontrollimiseks on õhukvaliteedi hindamine. Oluline on hinnata selliste ainete mõju nii ökosüsteemile kui ka inimeste tervisele. Projekti tulemusena võimaldab ajakohastatud riiklik seirevõrgustik hinnata õhusaasteainete ja kasvuhoonegaaside, näiteks metaani ja lühiajalise kliimamõjuga saasteainete (nt must süsinik) tasemeid. Mõõtevõrgu ja modelleerimissüsteemi kombineerimine võimaldab piisava ruumilise lahutusvõimega hinnata vastavate ühendite sisaldust kogu Eesti territooriumil. Integreeritud hindamine võimaldab anda ühiskonnale selge põhjenduse rakendatud meetmete asjakohasuse kohta ning seostab õhusaasteainetega kokkupuutumist inimeste terviseriskidega. Kohtkütte sektori kasvuhoonegaaside ja välisõhu saasteainete heitkogused on otseselt seotud iga üksikisiku ja kodumajapidamise isiklike valikutega. Ülevaatlikuma seireinfo abil on võimalik mõjutada elanikkonna käitumist (nt muutes nende kütmisharjumusi), mis vähendab eramajade kütmisel tekkivaid heitkoguseid ning energiatõhusust ja kasvuhoonegaaside heidet.

Projektist

  • Kestus: 2022 – 2029.
  • Projekti kogu eelarve on 14 285 714,29 €.
  • Toetusfondid: Euroopa Regionaalarengu Fond ja riiklik kaasfinantseering