WBWB

Water bodies without borders – WBWB

Eesti-Läti projet

Mõlema riigi, nii Eesti kui Läti, huvides on tagada majanduslikult efektiivne veekasutus piiriülestes Gauja/Koiva ja Salaca/Salatsi vesikondades ning parandada riikidevahelist piiriülest koostööd vee teemadel, mis ongi projekti üldiseks eesmärgiks. Praegu kehtivates veemajanduskavades on piiriülestele veekogumitele koostatud riigipõhised meetmekava ja seireprogramm, mis aga ei vasta vee raamdirektiivi nõuetele. Piiriülesed veed nõuavad kooskõlastatud lähenemisviisi ja meetmeid, et tagada keskkonnaalaste eesmärkide saavutamine ja ilma tõhusat koostööd tegemata ei suuda riigid neid saavutada.

Selle projekti raames koostatakse ühine seireprogramm piiriülestele veekogumitele ja meetmete tegevuskava, mis omakorda panevad aluse jätkusuutlikuks koostööks kahe riigi vahel nende elluviimisel tulevikus.

Projekti tulemused on otseselt kasutatavad mõlemas riigis pinnaveekogumite majandamise planeerimisel, uute veemajanduskavade koostamisel. Projekti tulemused, siseveekogude ühine seireprogramm ja välja töötatud ühine meetmekava, integreeritakse mõlema riigi järgmise perioodi veemajanduskavadesse. Lisaks projekti otseste tulemuste vahetule kasutamisele pareneb ja tugevneb Eesti-Läti asutuste piiriülene koostöö. Lisaks kogemuste vahetamisele tagatakse IT-tehniliste vahendite täiustamise ja edasiarendamisega tagatakse veemajandusega seonduva info parem kättesaadavus sidusrühmadele kasutajasõbralikul viisil.

Projektist

  • Kestus: 24 kuud alates 01.03.2018 kuni 29.02.2020.
  • Projekti juhtpartner: OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus.
  • Partnerid: Läti Keskkonna, Geoloogia ja Meteoroloogia Keskus, Burtnieki Vald (Läti), AS AKTiiVS (Läti), Eesti Keskkonnaministeerium, Eesti Keskkonnaamet ja Eesti Keskkonnaagentuur.
  • Projekti kogu eelarve on 410 256 €, millest 348 717,60 € finantseerib Euroopa Regionaalse Arengu Fond ja 61 538,40 € on partnerite omafinantseering, millest eestipoolse osa 33 900 € finantseerib Eesti Keskkonnainvesteeringute Keskus.
  • Projekti koduleht: www.wbwb.eu